Veel terrassen op Markt voldoen niet aan de voorschriften

Stromboli Markt 6-10

Ik had eind november wat vragen gesteld over afwijkingen van terrasschotten ten opzicht van de terrasregels in het Uitvoeringsbeleid Terrassen Delft. Het is steeds meer een verrommelde situatie aan het worden op de Markt. En dat is zo zonde.

Ik heb eind november 2019 wat technische vragen gesteld aan verantwoordelijk burgemeester Marja van Bijsterveldt. Nu pas de antwoorden:

Meest in het oog springend Stromboli markt 6-10.  Wanneer is hier de terrasvergunning verleend?

Er is geen vergunning verleend voor dit terras. 

Kan ik kopie van deze terrasvergunning krijgen?

Omdat er geen vergunning verleend is, kan er geen kopie van de vergunning worden verstrekt.

Omdat het een geheel dicht terras lijkt te zijn, is hier soms een ontheffing verleend?

Nee, er is geen ontheffing verleend voor dit dichte terras. Naar aanleiding van uw vragen is ons gebleken dat de uiteindelijk gebouwde terrasschermen niet in overeenstemming zijn met het beleid. Daarnaast is bij het onderzoeken van deze casus gebleken dat er sprake is van te complex beleid, met name de omgevingsvergunningen voor terrassen en het terrassenbeleid. Het college ziet zich daardoor genoodzaakt om niet alleen deze casus in ogenschouw te nemen maar het terrassenbeleid te gaan herzien en te beginnen met een inventarisatie van huidige en gewenste situatie.  

Zijn er meer ontheffingen of speciale vergunningen verleend op de Markt? Zo ja welke?

Ja, voor enkele terrassen zijn omgevingsvergunningen verleend voor de bouw van terrasschotten.  

Hoe vaak wordt er gecontroleerd of de terrassen aan de regels voldoen?

Terrassen worden regelmatig op afmeting gecontroleerd. Slechts in die gevallen dat er direct gevaar is voor veiligheid en gezondheid of als er een formeel handhavingsverzoek is, wordt er handhavend opgetreden ten aanzien van terrasschotten.  

Wanneer was de laatste controle?

Omdat er tot op heden geen verzoek tot handhaving is geweest en er geen direct gevaar is voor veiligheid en gezondheid heeft er geen controle plaatsgevonden, dit is conform het door de raad vastgestelde beleidskader (het uitvoeringsbeleid VTH omgevingsrecht). Het college realiseert zich echter dat gericht en passend beleid nodig is voor toezicht en handhaving in het fysieke domein. De aanbeveling van de rekenkamer, beschreven in 1908099 DRK – rapport Niet wachten op klachten met bestuurlijke reactie (onderzoek naar toezicht en handhaving in het fysieke domein), is daarom overgenomen door het college. En met de raad is afgesproken dat deze verwerkt wordt in het nieuwe beleidskader VTH Wabo.”


Commentaar JP de Wit: Veel terrassen voldoen niet aan de voorschriften van de Beeldkwaliteit in het Uitvoeringsbeleid Terrassen 2015. Zo heeft Stromboli een afgesloten gevelterras gemaakt. Net als zijn buren. De terrasschotten aan de voorkant mogen niet hoger zijn dan 1,60m en transparant en 100% doorzichtig. En ook aan de bovenkant niet begrensd door een horizontale afwerking.

De terrassen op de Markt zijn steeds meer hokken voor toeristen voor de horecazaak geworden. Gebiedsafbakeningen met schotten, parasols, gordijnen, borden,plantenbakken en lessenaars . Dit is in strijd met de visie van de open toegankelijkheid van een terras. Zien en gezien worden.

Het open karakter van ons unieke Markt plein in een dicht bebouwde omgeving gaat zo verloren. Zelfs Hugo Grotius moest aan de kant. Sommige Markt ondernemers plaatsen ook nog grote plantenbakken recht voor hun terras. Bekrompen hokjes mentaliteit alsof het hun voortuin is. Gelukkig doen de Beestenmarkt ondernemers niet mee aan die veeschotten uit vervlogen tijden.

Burgemeester Van Bijsterveldt erkent dat de terrasschotten niet aan het beleid voldoen. Ze gaat een inventarisatie uitvoeren van de huidige situatie en van de gewenste situatie.

Dat is een mooi begin naar nieuw beleid. Deze evaluatie zal wel ruime tijd op zich laten wachten. Ik streef een gelijk concurrentie spelveld na. Dus moet er ondertussen gewoon volgens het huidige Handhavingscenario Uitvoeringsbeleid Terrassen 2015 opgetreden worden tot er een nieuw terrassenbeleid is.

Jan Peter de Wit