Motie Doe nu wat aan de Gasthuisplaats

Motie Doe nu wat aan de Gasthuisplaats

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 5 maart 2020

Constaterende dat

het college de motie Toekomst van de Gasthuisplaats die de gemeenteraad in de vergadering van 28 maart 2019 heeft aangenomen, niet op het punt van het treffen van voorbereidingen voor het verwijderen van bezoekersparkeerplaatsen, heeft uitgevoerd

het college pas na het aannemen van het Mobiliteitsplan Delft 2040, de integrale parkeervisie en ook pas na het vaststellen van een visie op de ruimtelijker kwaliteit van de binnenstad, aangeeft de op 28 maart 2019 door de raad aangenomen motie Toekomst Gasthuisplaats op het punt van het treffen van voorbereidingen voor het verwijderen van de bezoekersparkeerplaatsen uit te voeren

hiermee het vooruitzicht dat de verwijdering van de bezoekersparkeerplaatsen in het voorjaar van 2020 zoals in de motie opgedragen, verkeken is en te verwachten is dat het op deze manier niet in 2020 zal gebeuren.

Overwegende dat

uit recente metingen blijkt dat 50-60 bezoekersparkeerplaatsen ook op de drukste momenten kunnen worden vrijgespeeld

we juist auto’s van bezoekers in de parkeergarages willen dan langs onze krappe grachten en op straten in de Binnenstad

het directe nadelige financiële effect voor de gemeente rechtstreeks ten goede komt aan ParkerenDelft BV waarvan de gemeente enig aandeelhouder is

Draagt het college op om

nog dit jaar een deel, nl. 50-60 parkeerplaatsen, van de Gasthuisplaats autovrij te maken om ruimte te maken voor fietsparkeren, voor groen en voor spelende kinderen en hiermee de Breestraat weer begaanbaar te maken voor langzaam verkeer (voetgangers, al dan niet met rollators, kinderwagens e.d.)

en gaat over tot de orde van de dag.

Bert van der Woerd (CU) Coby de Koning (SB)

Martin Stoelinga (OD) Marjon Kok (SP)