Geheimhouding maakt politieke controle ‘Leiding door het Midden’ totaal onmogelijk

Tijdens het zomerreces heeft GroenLinks wethouder Stephan Brandligt de Samenwerkingsovereenkomst Netverder over een warmtenet in Delft? ondertekend.
Daarin hebben woningcorporaties Woonbron, Vestia, Vidomes en DUWO, NetVerder en de gemeente afspraken gemaakt om een warmtenet aan te leggen.

Op basis van de verkenning hebben betrokken partijen geconcludeerd dat de realisatie van een open, lokale warmte-infrastructuur de meest aantrekkelijke optie is voor verduurzaming van de woningen. Naar
aanleiding van deze conclusie is de businesscase voor het warmtenet opgesteld


Wat erin staat? Weet ik niet dus vroeg ik de stukken op:

Beste Jan Peter, In reactie op je onderstaande mail heb ik het volgende antwoord van mijn collega ontvangen:

“Wat betreft de Samenwerkingsovereenkomst Lokaal, open Warmtenet van de 4 woningcorporaties, NetVerder en de Gemeente: dit stuk is op verzoek van de woningcorporaties niet openbaar.

Wat betreft de businesscase van het lokaal, open Warmtenet: de gemeente faciliteert het proces, maar neemt niet deel aan en is ook geen opdrachtgever van de businesscase. De businesscase kan daarom niet beschikbaar worden gesteld.”

Met vriendelijke groet, Peter van der Valk, Commissiegriffier cie. Ruimte & Verkeer


De warmte Leiding door het Midden is zeer omstreden in Den Haag (hoofdafnemer). AD Den Haag schreef  hierover Politieke ruzie over hoe Den Haag woningen van gas haalt: ‘GroenLinks, dit is géén groene energie’. genaamd de Smeerpijp van fossiele vervuilers als de petrochemische industrie in Rotterdam.

Het is van de zotte en onacceptabel dat als de gemeente Delft een overeenkomst sluit voor een groot publiek belang dat deze geheim is. De politiek en de woningbouwcorporaties kunnen het zo zonder kritische beschouwing gewoon door de strot van de burger drukken.

Loopt Delft financiële risico’s?

In 2016 hebben we na het Spoorzone drama besloten tot een Verordening Risicovolle Projecten. Alleen is die regeling er nooit gekomen. Fake politiek voor dummy’s.

De Gasunie (staatsbedrijf) wordt de warmtenetbeheerder. Minister Wiebes heeft in een brief aan de Tweede Kamer de komende 10 jaar al 95 miljoen toegezegd om de onrendabele top  te financieren. Wat erna gebeurd laat zich raden.

Wat is het probleem?

De bewoners in de flats die op het warmtenet aangesloten worden hebben geen enkele keuzevrijheid bij deze monopolist. Ze zijn volledig afhankelijk van de warmteprijzen berekend door de Gasunie. Een groot warmtenet heeft een lange terugverdientijd.

Ook is het maximale warmtetarief gekoppeld aan de gasprijs. En die zal sterk stijgen door voorgenomen belastingverhogingen. Er is een reëel risico dat de huurders straks teveel moeten betalen.

Verwarming van woningen door een Staatsbedrijf is een publiek belang. Het is in mijn ogen een groot risicovol project. De Leiding naar Leiden is een miljoenenstrop (€200 miljoen) voor het Warmtebedrijf Rotterdam.

Dat zelfs de De samenwerkingsovereenkomst Lokaal, open Warmtenet geheim is doet vermoeden dat het College van Delft geen enkele tegenwerking duldt en geen enkele les geleerd heeft uit het onrealistische wensdenken van voormalig GroenLinks wethouder Grashoff bij de Spoorzone en Harnashpolder.

Jan Peter de Wit

De Leiding van het Midden loopt van Vondelingenplaat langs Schiedam langs de A4, Kruithuisweg en Provincialeweg naar Rijswijk en Den Haag.

Ondergrondse Warmtepijpen met 1 meter diameter over een bed van 10 meter breed. Rood = Open ontgraving. Blauw = gestuurde boring. Groen = persing.