nov 06

Tuin dating om uw tuin winterklaar te maken


ETPHolland start een tuin-dating project om in Delft e.o.om toename van het stadsgroen te bevorderen. Per 1 januari 2020 wordt Tuin Dating uitgebreid met een landelijke aanpak.

Veel mensen willen graag met bloemen en planten een stekje creëren, maar hebben deze mogelijkheid vaak niet; gewoon wegens gebrek aan ruimte.

Maar er zijn ook mensen, die wel de ruimte hiervoor hebben maar door omstandigheden, zoals tijdgebrek, gebrek aan kennis of waarvoor het fysiek te zwaar is, onmogelijk voor is een tuin(tje ) te onderhouden. Toch wil men genieten van een mooi tuin.

Men kan zich opgeven als tuinhobbyist(e) op zoek naar een locatie, of als tuinbezitter op zoek naar een tuinhobbyist.

ETPHolland brengt mensen samen, die ruimte zoeken en mensen, die de ruimte hebben. Men kan zich opgeven door middel van een inschrijfformulier, waarin men zijn wensen kenbaar kan maken, variërend van buurt, wijk of postcodegebied, van de tijden van de werkzaamheden tot de inrichting van de tuin; bloemen en/of planten.

Administratie kosten 10 € ( 8,26 en 1,74 BTW).

Er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over de opslag van het materiaal, de inhoud van de tuin, aansprakelijkheid en veiligheid, de eventuele opbrengst en de verdeling hiervan, uitzicht over de tuin etc.

Bij het matchen worden de wensen op elkaar afgestemd en mensen met elkaar in contact gebracht.
Met dit project kan tegelvorming in tuinen voorkomen worden. Het bevordert de sociale contacten en maakt onze stad groener en kleurrijker. Het omgevingsmilieu voor bijen, het nestelen van vogels, het gebruiken van een regenton enz. krijgen de nodige aandacht bij de promotie.

Tuin Dating zoekt personen, organisaties, bedrijven en instellingen, welke actief mee willen doen/denken om dit project te realiseren.

Info: ETPHolland, etpholland@gmail.com, Dirk Costerplein 265, 2624 VC Delft. 015 2612756

nov 06

Kunstenaar Hans Kuyper dreigt na 30 jaar uit Rietveldtheater gezet te worden

Rietveldtheater aan inham het Rietveld In voormalige school.

Delft 5 november 2019

Geachte Fractieleden,

Mijn naam is Hans Kuyper, beeldend kunstenaar en huurder van een atelierruimte in het Rietveld 49

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat er vanuit het college een voorstel is gedaan om het theaternetwerk in het Rietveld theater een subsidie toe te kennen voor renovatiedoeleinden. Waar ik overigens niets op tegen heb, ware het niet dat ik door deze verduurzamingsplannen mijn werkruimte dreig te verliezen.

Dit is de reden dat ik u via deze mail benader, om het een en ander aan u uit te leggen en hier uit resulterend de vraag of u mijn mening wil delen dat dit volstrekt onredelijk en onrechtvaardig is, en of u bij de toekenning van de subsidie kunt/wil amenderen dat de ateliers buiten de verbouwingsplannen vallen en als bestemming atelier blijven., zo dat ik op mijn plek mijn werk kan blijven doen

Op 9 Oktober 2019 heb ik u via de griffie een brief doen toekomen (dd 6-10-2019), waarin ik mijn verhaal doe en tijdens de vergadering van 17 Oktober sprak ik een tweede versie hier van in en overhandigde ik u kaarten met foto’s van mijn werk dat in dit atelier in de afgelopen dertig jaar tot stand is gekomen.

Inmiddels heb ik vanuit de gemeente het contract binnen gekregen met de toevoeging van de bijzondere bepaling dat het Rietveldtheater wenst uit te breiden en dat de gemeente hier graag aan mee werkt en dit kan betekenen dat ik per december 2020 het pand moet verlaten.

In opdracht van de gemeente is er voorafgaande aan het subsidie voorstel een onafhankelijk bureau, Toornend Partners, aan de slag gegaan met het pand Rietveld 49, zij gingen uit van de verbouwingsplannen die het theaternetwerk had ingediend.

In deze plannen zijn de ateliers niet opgenomen . “De drie ateliers zijn niet bezocht, voor betreffende ruimtes worden in het verbouwingsplan stichting theaternetwerk Delft geen ruimtelijke aanpassingen voorgesteld, er is ook niet met de huurders van de ateliers gesproken” aldus de inleiding van het rapport van Toornend Partners
Verderop in het rapport bij punt 3 wordt gesproken over de doelstelling gemeente Delft
Staat “de huidige combinatie met atelierruimtes kan behouden blijven”

Het gebouw heeft nu twee theaterzalen en in het rapport wordt al betwijfeld of deze twee tegelijkertijd bezet kunnen worden t.a.v. de beperkingen van het gebouw in deze buurt ( fietsen, overlast, geluid, parkeergelegenheid etc.), dus een derde zaal is niet wenselijk en nodig. maar het zal toch niet zo zijn dat ik mijn werkruimte moet afstaan voor een directeurskamer van het theaternetwerk.

Kortom ik ervaar het als onnodig, ongepast en gezien mijn lange tijd als huurder, zeer onfatsoenlijk om mij een dergelijk contract voor te leggen .

In de hoop op uw begrip vraag ik om uw inzet en er zorg voor te dragen dat de ateliers in het Rietveld kunnen blijven zodat ik samen met de andere kunstenaars hier kunst kan blijven maken en we in het atelier kunnen blijven,

met hartelijke groet, Hans Kuyper.

okt 30

Werkgroep Presentaties van het nieuwe plan voor het museum Prinsenhof

Bovenstaand de video van de presentaties. Wim van Leeuwen begint. Vooral hoe het binnen wordt.

Maar voor de globale indeling van de (buiten)ruimten kan je beter kijken bij 46:15 tot 1:09:33 naar Bruno Ninaber. De presentatie is in grote lijnen hetzelfde als die ik 23 oktober 2019 in TOP Delft zag.

Dan Rik Köhler hoofd bedrijfsvoering museum Prinsenhof. Gevolgd door Peter Jonkjuiére van Delvia Batavorum

Jan Peter de Wit

okt 30

Nieuwsbrieven gemeenteraad, Ruimte in regels, slotmanifestatie Buytenhout West, Fietscafé Fietsvisie, LEF-middag en Politiek café 5G plus informatie over baby-boom

 

 

 

 

okt 28

Ontwerp Kruisstraat 71 kan nog behoorlijk verkeren

Dit is het laatste door de meerderheid van de gemeenteraad goedgekeurde ontwerp op de plek van de voormalige bibliotheek.

 

Betreffende de collegebrief van 26 september 2019 (hier) over hoger beroep Kruisstraat 71. Waar het college een juridische strijd is begonnen, net als projectontwikkelaar Kruisstraat Delft bv. Hoger beroepen vliegen over een weer en duren over het algemeen vrij lang.

Ik had nog wat antwoorden gekregen op wat technische vragen die ik recent gesteld had:

Beste Jan-Peter, namens wethouder Vollebregt reageer ik op uw vragen.

Wat is plan 1?
Plan 1 was het (niet uitgevoerde) plan van de ontwikkelaar ten tijde van de koopovereenkomst (2015). Dat plan bestond uit een gebouw met twee lagen detailhandel met daaronder een ondergrondse parkeergarage. Van dit plan zijn door Kennemerland in 2013 en 2014 verschillende tekeningen ter bespreking naar de gemeente gestuurd.

Kan dat betekenen dat een supermarkt weer in beeld komt?
Wij achten deze kans zeer klein. De verwachting is dat de rechter niet meegaat in de eis en daarnaast is nu plan 4 vergund.

Kan ik tzt de uitspraak toegestuurd krijgen?
Ja, dat kan. Wij verwachten de beslissing op het bezwaar ongeveer eind november.
Ik realiseerde mij zojuist dat u met uw derde vraag doelt op de privaatrechtelijke uitspraak. Die uitspraak wordt op zijn vroegst einde eerste kwartaal 2020 verwacht en kunt u t.z.t. ontvangen.

Met vriendelijke groet, Merel Weekenborg
Bestuursadviseur wethouder Vollebregt

okt 24

Stadsgesprek met burgers overwegend positief over Toekomstvisie Prinsenhof

De Werkgroep Prinsenhofgebied organiseerde in samenwerking met TOP Delft op woensdag 23 oktober een openbare avond over de toekomst van het Prinsenhofgebied. Locatie: Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4. Aanvang: 20.00 uur

De zaal zat vol en de temperatuur liep alras op in TOP. Gelukkig was er een korte pauze om even in de Prinsentuin te ‘verstillen’.

De Toekomstvisie van de Werkgroep werd gepresenteerd en besproken. Visie HIER (downloaden kan helaas niet).

Naast veel lof werden er toch wat knelpunten besproken. Natuurlijk dat er nog steeds geen bedragen bij de drie scenario’s bekend waren. De Werkgroep had financiële experts erg gemist. 1 april moet dat klaar zijn? Nemen nog jaar de tijd.

Veel gebruikte fietsroute tussen Olofsbuurt en de Binnenstad

Twijfels Fietsen

De zaal had grote twijfels over het afsluiten van het St. Agathaplein voor fietsen. Zowel stallen als doorgaande route mag niet meer van de Werkgroep. Fietsvrij dus.

Of je het nu wel of niet mag, fietsen hou je in Delft niet tegen. Nergens. Een oplossing had de Werkgroep ook niet. Dat moest de gemeente maar regelen. Ton Voets had wel een suggestie. Wildroosters voor fietsen.

 

Twijfels open Prinsentuin

De Prinsentuin muur verdwijnt en krijgt een meer open karakter. Ook wordt er een ‘taartpunt’ uit gehaald om het Agathaplein te vergroten. Dat plein moet meer een verblijfsgebied worden.

Dit zou fietsers moeten ontmoedigen. Het rechte pad verdwijnt. Geen doorgangsgebied. Oorlogsmonument komt ergens anders in Delft. Bijvoorbeeld bij het Koningsplein.

De Westgevel van het Prinsenhof (richting tuin) moet een nieuwe blikvanger worden. Twee bomen moeten dan het veld ruimen.

Al met al heeft de Werkgroep afgezien van grote dure ingrepen (aan het museum) en hoopt zo dat de totale kosten veel lager uitvallen dan het plan van Eveline Merkx (25 – 30 miljoen).

Jan Peter de Wit

Werkgroepleden Wim van Leeuwen, Fleur den Herder, Jan Brouwer en Marc Boer met het boekwerkje Toekomstvisie Prinsenhof.

okt 21

Verhelderende vragen over tegenvallende exploitatie Prinsenhof

Het schijnt deze week Herfstreces te zijn. De gemeenteraad is alweer aan het uitrusten. Maar dat weerhoudt mij er niet van om nog wat vragen te stellen over het zwaar tegenvallende resultaat (-€271.000) van museum Het Prinsenhof.

De tentoonstelling MOJO trok geen enkele bezoeker meer en is dus als financiële mislukking te kwalificeren. Ook de tentoonstelling Pieter de Hooch (van 11 okt tot 16 feb 2020) zal waarschijnlijk geen windeieren leggen wegens het inzetten van betaalde krachten in plaats van vrijwilligers. Samen €223.000 negatief.

Dat is meer dan aanzienlijk directeur Janelle Moerman. Zeker met aanstaande plannen van een verzelfstandiging van de exploitatie van Het Prinsenhof.

Technische vragen:
Museum het Prinsenhof, wat was het aantal betalende bezoekers in 2018? en respectievelijk de eerste acht maanden in 2019?

Hoeveel vrijwilligers kon het Prinsenhof in 2018 inzetten? en nu in 2019? (van de 80 genoemd in erfgoed uit het jaarverslag 2017)

Waarom was het niet mogelijk met vrijwilligers te werken bij Pieter de Hooch?

Bij voorbaat dank, Jan Peter de Wit

okt 20

College manipuleert Afvalstoffenheffing 2020 omlaag om HNI door te drammen

D66 wethouder Huijsmans bevriest de afvalstoffenheffing. Dat klinkt goed toch. Zo lijkt het net alsof het goed gaat met de reinigingskosten. Het beeld wordt gevestigd dat net als vorig jaar de reiniging 100% kostendekkend werkt.

Maar dat is dus niet waar. In werkelijkheid wordt er gewoon €550.000 bijgespijkerd vanuit de algemene reserve en de algemene voorziening. Totale kosten 15,85 miljoen en inkomsten heffingen €15,3 miljoen.

De afgelopen jaren laat Avalex (van 7 gemeenten waaronder Delft) een gestage kostenstijging zien:

Bron 1923430 College van B en W – afdoening toezeggingen en motie inzake Avalex

Zo zet je het frame weg dat Avalex geen kostenstijging heeft en haar zaken goed op orde heeft met het Nieuwe Inzamelen (HNI).

Bij een 100% kostendekkendheid van het tarief betekent dit een verhoging van het tarief:
– voor meerpersoons huishouden van € 353,66 met € 8,27 naar € 361,91
– voor een één persoons huishouden van €225,76 met € 5,28 naar € 231,04

Het uitgangspunt is 100% kostendekkende tarieven. Helemaal triest is dat wethouder Huijsmans dan haar nep tarieven (97%) met andere gemeenten gaat vergelijken. Delft zwemt zo steeds verder het fuik in van het dure inefficiënte HNI. De uitrol gaat gewoon door naar andere wijken.

Jan Peter de Wit

okt 19

Wethouder wijst aankoop Flora Theater af en informeert gemeenteraad niet

Flora Theater Verwersdijk 1

Van: Ambtenaar wethouder Bas Vollebregt
Verzonden: maandag 3 juni 2019 11:34
Aan: ‘vandoeveren@casema.nl’
Onderwerp: Floratheater

Beste meneer Van Doeveren,

We hebben elkaar een aantal weken geleden telefonisch gesproken over de verkoop van het Floratheater en uw wens om voor dit pand een culturele functie te behouden. U heeft een aantal suggesties daarvoor gedaan, zoals een gezamenlijk cultuurhuis voor studentenverenigingen of alternatieve huisvesting voor het Rietveldtheater.

Ik heb uw ideeën intern met de cultuurcollega’s besproken en ook het Rietveldtheater en bijvoorbeeld Lumen zijn geïnformeerd dat het Floratheater wordt verkocht en gevraagd deze optie mee te nemen in hun overwegingen bij hun vraag om ruimte.

Tot op heden heeft dit echter niets opgeleverd. Wat ik terug krijg is dat men de locatie moeilijk vindt (er wordt bv overlast voor omwonenden verwacht bij aankomst en vertrek van publiek en door fietsparkeren), maar ook dat de kosten te hoog zijn (verkoopprijs, verbouwing e.d.).

Voor ons als gemeente heeft het behouden van een culturele functie van deze ruimte geen prioriteit. Weliswaar wordt de plek als zodanig gewaardeerd, maar ook wij zien geen mogelijkheden om hier een goede exploitatie op rond te krijgen. Daarbij hebben we momenteel ook geen ruimtevragen van culturele partijen – uitgezonderd van Lumen en Rietveldtheater. Met de studentenverenigingen had u zelf al gesproken gaf u aan.

Ik /we vinden het jammer als het Floratheater een andere functie krijgt, maar zoals gezegd zien we geen mogelijkheden om hier iets aan te doen. Mochten er alsnog partijen aangeven op zoek te zijn naar ruimte zullen we hen uiteraard wijzen op de mogelijkheid van het Floratheater.

Ik had u graag een ander bericht gestuurd, maar zie daarvoor helaas geen mogelijkheden.

Voor eventuele vragen over dit bericht kunt u me altijd bellen/mailen (telefonisch ben ik slecht bereikbaar).

Met vriendelijke groet, ambtenaar Stip wethouder Bas Vollebregt


Van: Aad van Doeveren [mailto:vandoeveren@casema.nl]
Verzonden: donderdag 17 oktober 2019 16:35
Aan:  Wethouder Bas Vollebregt
CC: ‘vandoeveren@casema.nl’
Onderwerp: RE: Floratheater

Beste gemeente,

dank je voor je bericht. Het is alweer enige tijd geleden, maar hierbij mijn reactie die je met de cultuurcollega’s kan delen. Ik maak eruit op dat alleen het Rietveldtheater en Lumen benaderd zijn. Hun animo was mij reeds bekend.

Vooral het Rietveld theater geeft wat mij betreft blijk van een kortzichtige visie, omdat zij de mogelijkheden niet zien en zich waarschijnlijk blind staren op de subsidiepot die ook nu weer in aantocht is – waar ik overigens bezwaar tegen heb omdat het concurrentievervalsing is. Exploitationeel gezien bovendien onverantwoord, omdat het aantal mogelijke bezoekers altijd onvoldoende zal blijven, per slot van rekening is en blijft het een schoolgebouw annex woonhuis met beperkte ruimte en mogelijkheden.

Wat betreft  aankomend en vertrekkend publiek geldt voor iedere locatie in een centrum zoals van Delft dezelfde situatie. Deze is bij mij niet anders dan bij Lumen en/of het Rietveldt theater

en is wel het allerlaatste waar ik last van heb. Wat het fiets parkeren betreft, is er bij mij voor de deur (en indien nodig achter het Floratheater) ruim voldoende plek op de Verwersdijk.

Dat de kosten te hoog zouden zijn acht ik een ongefundeerde inschatting. Ik betaal het pand al ruim 36 jaar uit mijn eigen portemonnee en een verantwoorde exploitatie is mogelijk. Verder is het

gebouw bouwkundig op en in orde en dient slechts naar eigen inzichten ingevuld te worden.

Met een paar culturele afdelingen van studentenverenigingen heb ik contact en zij geven aan dat het mooi zijn een overkoepelende organisatie te hebben, die diverse culturele partijen kan bedienen en het theater bestuurlijk en organisatorisch exploiteert.

Tot slot merk ik op, dat de gemeente er zorg voor dient te dragen, dat er culturele bezigheden plaatsvinden en daar een langetermijnvisie voor dient te ontwikkelen. Er is al 36 jaar geen poppodium in Delft, er is al 36 jaar geen kleinkunsttheater in Delft, er is al 36 jaar geen podium voor jazzmuziek in delft, de amateurspelers moeten maar zien waar ze terecht kunnen in Delft.

Om nog maar te zwijgen over 36 jaar tegenwerking in delft.

Als er nog ideeën zijn in Delft, dan hoor ik het graag. Het huis van de buurman is altijd maar 1 keer te koop.

p.s. Het Gezicht op Delft en het Meisje met de tulband van ene J.V. hangen momenteel elders , want de Gemeente “had al zoveel stadsgezichten”…..maar eigenlijk hadden ze niets.

Met vriendelijke groet,

Aad van Doeveren (redactie: directeur eigenaar Flora Theater)

okt 19

Het Nieuwe Inzamelen van afval is volslagen zinloos in de Olofsbuurt / Westerkwartier

PMD inzamelen ziet er meestal zo uit. Plastic, metaal en Drankkartons is veel lucht tegen weinig gewicht.

Het resultaat van van de extra PMD container voor plastic, metaal en drankkartons is helemaal niet positief zoals D66 wethouder Huijsmans nu naar buiten brengt. (Bron Eerste evaluatie grip op afvalstoffen)
Het resultaat van de “proef” die voorjaar 2018 startte (die later geen proef bleek) is ronduit tegenvallend in de Olofsbuurt en het Westerkwartier.

Wat betreft procentueel aandeel zit er nauwelijks minder PMD in het restafval. Maar 1% minder PMD. En dat rechtvaardigt al de kosten van al die extra PMD containers natuurlijk totaal niet. En een verschil van minder dan 3% is niet betekenisvol.
Welk gewicht bespaard is op het restafval in de Hof van Delft krijg ik niet te zien in de rapportage. Doel is dat het gewicht van het restafval afneemt van 210kg/ (2016) naar 110kg per inwoner in 2022.

Well zegt Huijsmans cryptisch dat het effect op afname van het restafval door HNI (14% van Delft) slechts beperkt is terug te zien op de totale hoeveelheid restafval. Met nog drie jaar te gaan zal het doel bij verre niet gehaald worden.

Conclusie is dus als je het effect af zou zetten tot de investeringen, kosten en inzet van de bewoners van het HNI in de dichtbevolkte Olofsbuurt / Westerkwartier, dan valt het eindresultaat tot nu toe zwaar tegen. Het HNI is geen oplossing in een dichtbevolkt gebied en roept ook nog veel onbegrip en ergernis op.

Veel afkeur ingezameld PMD

In de najaarsrapportage staat over de cijfers van 2018 dat de vergoeding die de gemeente krijgt van Nedvang en welke als opbrengst in de begroting is opgenomen. Omdat 2019 nog slechts een indicatie en schatting betreft de cijfers van 2018:

Begrote tonnen 910, gerealiseerd 695.  Verschil 215 ton minder is 23%

Begrote opbrengst € 660.000, gerealiseerde opbrengst € 350.000.

Op basis van deze cijfers, de realisatie van het eerste half jaar en de knelpunten t.a.v. de hoogte van de vergoeding van Nedvang  is in de najaarsrapportage 3 ton nadeel gemeld.

Dus al die afgekeurde PMD belandt toch weer bij het restafval en dus in de verbrandingsoven. Nemen we dit effect nog mee dan is mijn conclusie dat Het Nieuwe Inzamelen met deze gegevens volslagen zinloos is in de Olofsbuurt en het Westerkwartier.

Jan Peter de Wit