mrt 23

Meerderheid fracties wil snel af van sluipverkeer Gasthuislaan

File melding op de Gasthuislaan sluiproute

Burgerbrieven en reactie D66 wethouder Martina Huijsmans

Bron RIS Delft

In de extra overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer op donderdag 21 maart heeft wethouder Martina Huijsmans beloofd dat ze binnen twee weken in overleg met bewoners gaat bekijken wat de focus moet zijn van een onderzoek naar het sluipverkeer dat – door de afsluiting van de Sebastiaansbrug – ongewenste routes door de zuidelijke binnenstad van Delft kiest.

De wethouder kwam met die toezegging na lang aandringen door de commissie en na emotievolle betogen van drie bewoners van de Gasthuislaan. Zij ondervinden sinds de afsluiting van de Sebastiaansbrug voor hun gevoel een enorme toename van het verkeer dat via de smalle straat een weg zoekt om naar oost of west te komen. Hardrijders, spookrijders en agressieve automobilisten zorgen volgens de bewoners in toenemende mate voor gevaarlijke verkeerssituaties.

Verkeersregelaars

Ze eisten, net als in hun brieven aan de gemeente, opnieuw snelle maatregelen om het sluipverkeer drastisch te beperken. Dat gevoel van urgentie sprak volgens de bewoners niet uit de reactie van het college op hun brieven. In die reactie somde het college alle tot nu toe genoemde maatregelen op, variërend van verkeersregelaars tot omleidingsborden. Daarnaast beaamde het college dat het aantal verkeersbewegingen in de Gasthuislaan wel is verdubbeld en verdrievoudigd, maar dat het met 750 bewegingen nog ruim aan onder de geldende norm van maximaal 4000 verkeersbewegingen per etmaal zit.
Ratio

Voor die kille constatering hadden de bewoners geen goed woord over. Ook in de commissie werd wethouder Huijsmans door diverse fracties gewezen op het verschil tussen cijfers en hoe bewoners toenemende verkeersdrukte beleven. In een debat van ratio versus emotie praten mensen langs elkaar heen, stelde het CDA vast. De wethouder legde uitvoerig uit welke maatregelen zijn genomen, welke maatregelen nog in de pijplijn zitten en dat er eventueel gekeken gaat worden naar de mogelijkheid van een second opinion over het effect van de maatregelen. Dat ging veel fracties niet ver en vooral niet snel genoeg.
Onacceptabel

Zij kwamen tijdens het debat met eigen oplossingen. Het CDA drong een half jaar geleden al aan op goede omleidingsroutes na het afsluiten van de Sebastiaansbrug. Volgens die partij is de situatie in de Gasthuislaan, niet zoals het college in de brief stelt vervelend voor de bewoners, maar is de situatie onacceptabel. De CDA-fractie wil een einde aan het sluipverkeer door overtreders te beboeten. Ook de SP bepleitte strenger handhaven en optreden tegen hardrijders en spookrijders.

Onafhankelijk Delft ziet meer in het afsluiten van de Gasthuislaan tussen de Kruisstraat en het Oosteinde. De laan zou dan meteen meegenomen kunnen worden in een proef met de uitbreiding van het autoluwplusgebied. Stadsbelangen Delft bepleitte het openstellen van de Ezelsveldlaan in één richting. STIP drong er bij de wethouder op aan om moedwillig sluipverkeer tegen te houden.
Smiley-bord

Om automobilisten bewust te maken van hun snelheid komt er nog een smiley-bord dat groen lacht als ze niet harder rijden dan 30 km/u vertelde de wethouder. Daarnaast relativeerde wethouder Huijsmans het aantal verkeersbewegingen. Ze legde uit dat de Gasthuislaan in vergelijking met de norm voor een woonerf van 80 tot 90 voertuigen per uur daar met de huidige 60 tot 70 voertuigen ook nog onder zit. Huijsmans kondigde verder aan dat de ANWB-borden worden afgeplakt om te voorkomen dat verkeer door de binnenstad rijdt en dat er een camera wordt geplaats om de situatie te monitoren.
Overleg

Volgens de ChristenUnie betekent het voldoen aan normen niet dat de bewoners dat zo ervaren. Die partij drong net als Stadsbelangen Delft aan op overleg met de bewoners. Stadsbelangen Delft kondigde een motie aan voor extra maatregelen om het sluipverkeer te weren. Ook Onafhankelijk Delft zei in de komende raadsvergadering een motie te gaan indienen. De PvdA drong bij de wethouder aan op tempo met desnoods verregaande maatregelen zoals een verkeersknip. D66 was er door de insprekers van overtuigd dat er sprake is van een acuut probleem.

Tempo was ook het woord dat het CDA gebruikte in de aankondiging van een motie. Net als de SP die een motie wil indienen om ‘dit in gang te houden’. GroenLinks zei wel iets te zien in de suggestie van Onafhankelijk Delft om de Gasthuislaan mee te nemen in een autoluwplusproef. Dat is volgens de VVD geen goed idee, omdat er dan twee discussies door elkaar heen gaan lopen. De VVD zei erop te vertrouwen dat de wethouder de juiste maatregelen neemt en dat in een later stadium de raad een uitspraak kan doen over uitbreiding van het autoluwplusgebied. STIP sloot aan bij GroenLinks en vond dat de urgentie duidelijk was.
Scherper

Wethouder Huijsmans kwam daarna met de toezegging dat ze in overleg gaat met bewoners om in een breder gebied te kijken naar de beleving en het weren van sluipverkeer. Ook beloofde ze onder meer Stadsbelangen Delft te gaan kijken of de aanduidingen op de omleidingsborden scherper kunnen. De aangekondigde moties worden in de raadsvergadering op donderdag 28 maart in stemming gebracht.

1912166Burgerbrief-verkeersoverlastvoorbewonersdooromleidingsroutesnasluitenSintSebastiaansbrug
1912176Burgerbrief-verkeerssituatieGasthuislaan
1912170Burgerbrief-verkeersoverlastGasthuislaan
1912173CollegevanBW-afschriftreactieopburgerbrieveninzakeverkeerssituatieGasthuislaan

mrt 17

Sluit sluiproute Sebastiaansbrug dwars door straatjes binnenstad af

Gasthuislaan drukke sluiproute geworden sinds afsluiting Sebastiaansbrug

De Sebastiaansbrug is pas één maand dicht maar de delftse automobilisten hebben de veel kortere sluiproute al via de binnenstad al ontdekt. Hoe kom je het snelste van Oost naar West Delft?

Van de Koepoortbrug en Sebastiaansbrug via nauwe straatjes in de binnenstad dus crossen zonder stoplichten ook nog. Kruisstraat, Gasthuislaan, Oosteinde of Oranje Plantage en Nieuwe Langendijk.

Bewoners zijn erg boos op de gemeente dat ze deze route gewoon open laten. Ze worden met herrie uitlaatgassen en gevaarlijke hardrijders geconfronteerd sinds de afsluiting. De eerste week was het nog verboden en stuurden verkeersregelaars de auto’s terug.  Maar die zijn weg en sindsdien neemt het verkeer drastisch toe. Volgens de gemeente neemt de rijsnelheid niet toe.


De verkeersdruk is vooral overdag. Door de getallen per etmaal te presenteren is al manipulatie van de gemeente. In werkelijkheid is het overdag meer dan drie keer zo druk.

Het rekenmodel van de gemeente gaf aan dat als ze niets hadden gedaan er minimaal 4000 auto’s per etmaal over de Gasthuislaan waren gekomen. Nu was het wel 3 keer zoveel als voor de sluiting maar het gaf aan dat de maatregelen dus succesvol waren geweest. Verder gaf de gemeente aan dat de Gasthuislaan sowieso totaal geschikt is voor 4000 voertuigbewegingen per etmaal. Dat zijn 166 per uur. En dat is enkel één richting op. Dit is autoluw gebied. Er staan eeuwenoude huizen langs deze smalle straten. Er is al een meisje aangereden. De maatregelen met een snelheidsdisplay zal de automobilist een rotzorg zijn.

Met partijen als GroenLinks en Stip, die de mond vol hebben van de autoloze binnenstad, kan deze autoterreur niet zo doorgaan. De bouw van de Sebastiaansbrug duurt minimaal 14 maanden. Dit verkeersriool van asocialen dwars door de binnenstad moet afgesloten worden. Alleen voor bestemmingsverkeer en zeer regelmatig controles door de Politie.

Jan Peter de Wit

Burger Sonja Sint schreef deze brief aan de gemeenteraad.

mrt 16

Te veel prioriteiten Veiligheidsbeleid en te vage bestrijding jihadisme in Delft

Coffeeshops

Onafhankelijk Delft zou liever minder prioriteitstellingen zien in het uitvoeringsplan dat volgens die fractie veel lijkt op plannen van de afgelopen jaren. De situatie rond de inmiddels gesloten coffeeshops verdient volgens Onafhankelijk Delft de hoogste prioriteit, net als de toegenomen woninginbraken.

De daling met 30% van het aantal fietsendiefstallen zou volgens Onafhankelijk Delft aanleiding moeten zijn om fietsendiefstal uit het prioriteitenlijstje te schrappen.

Uitvoeringsplan Prioriteiten 2019-2020 Veiligheidsbeleid


Jihadisme

De voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Gewelddadig Jihadisme 2015-2019 werd door de commissie wel toegevoegd aan de bespreekagenda van de komende raadsvergadering. In deze rapportage wordt ingegaan op de inzet voor dit jaar en vooruitgeblikt op de voortzetting van de aanpak vanaf 2020.

Diverse fracties, waaronder de PvdA, GroenLinks, STIP, ChristenUnie gaven aan behoefte te hebben aan cijfers en meer inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Onafhankelijk Delft ging daarin nog een stap verder door te stellen klaar te zijn met de rapportages. Delft besteedt volgens die fractie 463.000 euro aan dit uitvoeringsprogramma, maar uit de rapportage blijkt volgens Onafhankelijk Delft niet wat het oplevert.

Schriftelijk

Burgemeester Van Bijsterveldt beloofde de commissie alle vragen naar details schriftelijk te beantwoorden. Op vragen naar de effectiviteit van de aanpak zei de burgemeester dat dat lastig te meten is. Ze beloofde met cijfermateriaal meer inzicht te geven in de aantallen deelnemers aan de verschillende activiteiten uit het uitvoeringsprogramma.

bron Ris Delft

feb 20

Onthutsend ‘Vlakke lage Sebastiaansbrug’ geheim gehoudenIk ben altijd voor een lage vlakke Sebastiaansbrug geweest. Een mooie vlakke ophaalbrug die geen obstakel meer vormt. Het debat daarover werd onmogelijk daar de stukken door het college ‘geheim’ werden verklaard. Nu zie je pas dat dit voor Delft een veel betere variant was geweest en goedkoper. (enkele Stukken Openbaar gemaakt)

Delft betaalt het grootste deel (40%) mee van de €25 miljoen van de nieuwe Sebastiaansbrug. Dit was oorspronkelijk niet het geval daar Tramlijn 19 een project was van Haaglanden. Om toch zeggenschap over de nieuwe brug te krijgen en aan tafel te komen zitten met Haaglanden (nu Metropoolregio MRDH) en de provincie Zuid-Holland is Delft gaan meebetalen. Dit idee was van van toenmalig PvdA wethouder Anne Koning. En die is nu lijsttrekker PvdA bij de Provincie Z-H

Die 10 miljoen van de totale 25 miljoen is over de balk gesmeten daar er precies dezelfde brug terugkomt. Ietsje hoger en breder nog. Het gedrocht uit 1963 en nu een nog lelijker litteken nalatend voor de komende 40 jaar.

VVD wethouder Lennart Harpe wilde geen vlakke brug daar het autoverkeer dwars door onze stad moest kunnen razen. Even voor een open ophaalbrug staan en van de omgeving genieten dat wil je toch niet als je de historische toeristische stad Delft bezoekt.

Uit de geheime stukken blijkt voorts dat € 4,27 miljoen aan ‘historische’ kosten al zijn verdampt. Veroorzaakt door mislukte aanbestedingen en geheime bureaucratie rond andere varianten.

Voor welk bedrag deze brug gebouwd wordt moet ik nog navragen. En duidelijk is dat Delft 1/3 van het risico draagt bij over- onder onderschrijden van de bouwkosten (€16,8 miljoen ex btw) voor de brug.

Jan Peter de Wit

1908096CollegevanBW-opheffinggeheimhoudingopstukkenm.b.t.vervangingSintSebastiaansbrug

feb 19

Quickscan Bronscheiding versus nascheiding. In opdracht van: Gemeente Wassenaar


Utopische doelstellingen. Totaal niet realiseerbaar. Zitten nog op restafval 241kg/inwoner/jaar.

Ik word niet veel wijzer van deze QuickScan. Behalve dat we alle technieken tegelijk zouden moeten inzetten. Bronscheiding, nascheiding en Diftar. En dan nog ga je de doelstelling niet halen.

Hier in Delft wordt bestuurlijk net zolang getreuzeld tot alle nascheidingsfabrieken van huishoudelijkafval vol zitten.

Jan Peter de Wit

stantec quick scan bronscheiding versus nascheiding

feb 18

Nieuwbouw ontwikkeling Het Zuideinde – Abtswoudseweg

De stad rukt op richting Schie-oevers Noord. Nergens is meer bouwgrond in Delft. Wonen in woonstad Delft en werken doe je in de regio. De grondprijzen stijgen de pan uit. Deze ontwikkeling zal zich stapsgewijs voltrekken richting de Kruithuisweg ten koste van de industrie met hoge milieucategorie aldaar.

De woningnood is in Delft het hoogst van Nederland. Explosieve vraag door 75 jarigen (Bron ADDelft ) en die hebben veel geld.

Op woensdag 20 februari a.s. tussen 17.00 en 19.30 uur vindt de inloopavond plaats omtrent de participatie voor Het Zuideinde. U bent van harte welkom in het HighTechCentreDelft aan de Abtswoudseweg 18 te Delft.

feb 18

Mijn maandelijks Eneco stroomverbruik Diamantpad 25 Delft

Tip Gaat u om 23.00 uur naar bed? Zet dan uw verwarming om 22.00 uur al op 15 graden.

feb 17

De vloer aangeveegd met het ‘nieuwe inzamelen’ van Avalex

Avalex Trimesterrapportage 2018 (Januari t/m augustus 2018)

Dus 14.442 – 13.946 = 396 ton meer restafval ingezameld dan in 2017. Sterker nog. Er is  ook minder Glas en papier ingezameld. Het Nieuwe Inzamelen heeft een negatief omgekeerd effect op de bronscheiding. Bron Avalex Trimesterrapportage 2018 (Januari t/m augustus 2018)

Stop er maar mee.

14% van Delftse bewoners doet sinds februari 2018 aan PMD inzamelen met aparte PMD container . Hof van Delft en Harnashpolder.

Door in de twee wijken de restafval container op grotere loopafstand te zetten dacht men dat burgers aan meer afvalscheiding gingen doen.

Ook ondanks dat er overal in Delft  bovengrondse PMD containers zijn bijgeplaatst neemt de totaal ingezamelde hoeveelheid af.

PMD inzamelen werkt niet. Logisch want het is ook voornamelijk lucht wat je apart  inzamelt.

D66 wethouder Martina Huijsmans verklaarde de toename in restafval/inwoner (3%) door de economische groei in die periode.

Maar volgens het CBS was de economische groei in die periode niet meer dan 0,8 procent.

Wat mij opvalt vergeleken met de zes andere Avalex gemeenten Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, en Midden Delfland is dat stadse omgeving stijging laat zien.

Delft en Rijswijk weinig tuinen. Weinig plaats voor kliko’s, weinig sociale controle en zeer compacte bouw.

Al met al heeft D’66 wethouder Huijsmans de verdere uitrol van Het Nieuwe Inzamelen HNI in de wijk Tanthof tot een halt gebracht. Eerst maar eens de nieuwe cijfers in de evaluatie in mei 2019 afwachten. Weer wat bereikt en een motie was niet nodig.

Opvallend was ook de aanval van de VVD op coalitiepartij Stip. VVD fractievoorzitter Bart Smals: “bij studentenhuizen wordt helemaal niet aan afvalscheiding gedaan!”

Lees ook verslag van gemeente journalist Rens Elst “Commissie veegt vloer aan met Avalex-rapport”

Jan Peter de Wit

van Speykstraat, zondag 17-2-19 om 09.00 TU Noord Rotterdamseweg

 

feb 16

Stadsbouwmeester is dure overbodige ondoorzichtige nieuwe functie

Afgelopen dinsdag vroeg ik een simpele vraag (“wat kost dat”) aan Rinske Wessels (GroenLinks) als voorzitter van de werkgroep die het profiel en de opdracht voor de aanstelling van een nieuwe Stadsbouwmeester regelt.

Maar dat interesseert ze bij GroenLinks niet. D’66 Wethouder Martina Huijsmans moest er aan te pas komen (zie oa bovenstaand fragment).

Nu was de vorige stadsbouwmeester Wytze Patijn een flop. Flapte pas achteraf uit de school bij debacle Sebastiaansbrug. Zie Stadsbouwmeester Wytze Patijn is een valsspeler. De raad had niks aan deze man. Hij was gewoon een geheimzinnig pionnetje van het college.

En nu moet er dus weer één komen. Patijn sprokkelde dus €68.000 bij elkaar voor 16 uur/week. Daarmee omgerekend naar fictief 36 uur baan €157.500 per jaar. Meer dan de burgemeester.

Ook voor de nieuwe Stadsbouwmeester wordt €70.000 voor 16 uur/week begroot. Dat is in feite een deeltijd wethouder erbij. De raad heeft geen zak aan deze ‘achterkamer’ functie van Stadsbouwmeester.

En het college heeft ook nog eens zes gebiedssupervisors benoemd. Daar waar veel ontwikkelingen zijn gepland. Een stadsbouwmeester is een ouderwetse volledig overbodige functie voor de gemeenteraad. Politiek nergens voor verantwoordelijk en zijn politieke kleur is onbekend.

Voormalig Stadsbouwmeester Wytze Patijn zit ook weer in de viermansburger projectgroep Naar een Nieuwe Gasthuisplaats die daarvoor €200.000/jaar aan de gemeente vraagt. Voor mij is duidelijk met welk doel.

Jan Peter de Wit

profiel stadsbouwmeester 2019 delft

 

feb 14

Telegraaf: Sebastiaansbrug blijft bron van zorg

Vandaag Valentijnsdag 14 februari 2019 is de brug minimaal 44 weken dicht. Reden voor omwonenden om vanavond de autoloosheid te vieren.

Telegraaf 14-2-2019