mrt 15

Werkgroep Energietransitie gaat maandag niet door

Beste leden van de werkgroep energietransitie, Een corona update: Er komt een bericht van het presidium aan met de mededeling dat alle gemeenteraadsactiviteiten buiten de commissies en de raadsvergadering worden opgeschort of naar online gaan.

Onze bijeenkomst van maandag komt daarmee te vervallen. We schuiven de agenda voorlopig op naar onze volgende bijeenkomst op 11 mei. Tegen die tijd kijken we aan of het dan wel door kan gaan.Prettig weekend!


Schreef voorzitter Boris van Overbeeke <borisvanoverbeeke@gmail.com>:

Maandag 16 maart, 18:30-20:00 uur, Weeskamer in het Stadhuis: dan komen we bijeen voor onze eerste inhoudelijke gesprekken. Het thema van de eerste is monitoring, hoe willen we de vinger aan de pols houden?

Doel Ikzelf vind de avond geslaagd als we om 20:00 uiteen gaan met het gevoel dat we meer grip hebben op monitoring. We weten beter wat de mogelijkheden zijn en we kennen de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden. Daardoor zijn we beter in staat een mening te vormen en deze later in een politieke debat naar voren te brengen. Zo verbeteren we de kwaliteit van de besluitvorming.

Programma18:30u tot 19:00: Maike Kaiser, adviseur energietransitie bij de gemeente Delft over waar zij tegen aanlopen bij monitoringsmethodieken

19:00u tot 19:30: Thijs Scholten, CEDelft over de CO2-monitor 

19:30u tot 20:00: Gesprek werkgroep

Ter voorbereiding Ik ben niet bang dat het ons niet lukt om het laatste half uur vol te kletsen. Toch denk ik dat het  het gesprek ten goede komt als wij vantevoren hebben nagedacht over wat wij verwachten van de gemeentelijke monitoring. Om de hersencellen enigszins aan te zwengelen heb ik daarom enkele stukken bijgevoegd. Lees deze vooral niet van A tot Z. Als jullie na het lezen op zoek zijn naar méér inspiratie, doet Google het ook altijd erg goed. 
Alvast een fijn weekend en tot maandag! Boris


Boris van Overbeeke , voorzitter werkgroep

Klimaatmonitor-Delft

mrt 13

Tweede Corona brief burgemeester Van Bijsterveldt

De voorzitter van de Raad heeft besloten om alle raadsbijeenkomsten te schrappen, met uitzondering van de reguliere raads- en commissievergaderingen (besluitvorming en oordeelsvorming, zoals de komende EFB-vergadering op donderdag 19/3 vanaf 19 uur).

Het publiek wordt verzocht via de webcast de vergaderingen te volgen. Inspreken kan wel, en dit kan eventueel ook schriftelijk als een inspreker liever niet naar het stadhuis komt.

Tot slot geldt natuurlijk wat voor elke burger geldt: blijf thuis bij neusverkoudheid hoesten en keelpijn en/of koorts.

2011195-Burgemeester-maatregelen-coronavirus

mrt 13

AD Delft: De Wit waarschuwt voor ‘witte toga’s’: ‘Het gaat ook om de extra inzet door die bezwaren en rechtszaken’

Rondvaartboot met Carel van der Velden en Christine Bel, ter illustratie. © Fred Leeflang

Door de actuele bijstelling van de WOZ-waarde van woningen en andere panden, komt een golf van claims op de gemeente Delft af. Daar is Jan Peter de Wit van Onafhankelijk Delft bang voor. 

Karl Flieger 13-03-20, 11:11 Lees VERDER in het AD Delft

mrt 11

Nieuwsbrief griffie week 11 – maart 2020

http://www.janpeterdewit.nl/wp-content/uploads/2020/03/nieuwsbrief_griffie_week_11_2020-1.pdf

mrt 08

Hoeveel kosten die No-cure-no-pay WOZ bezwaar bedrijven aan de gemeente Delft?

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) schat dat het bedrag over 2019 uit komt boven de 10 miljoen.

Je wordt nu doodgegooid met reclame van bedrijven die gratis je Waarde Onroerende Zaak OZB van je huis naar beneden voor je willen regelen. Meestal claimen ze dat dit in 90% succesvol is en enkele tientjes tot honderden euro’s per jaar kan schelen. Zoals https://www.wozmeldpunt.nl of https://www.bezwaarmaker.nl of https://eerlijkewoz.nl

Binnen zes weken na dagtekening kan bezwaar worden gemaakt. Ik kreeg 29 februari mijn aanslagbiljet belastingen 2020. Dus tot 11 april 2020. Het omlaag halen van je WOZ waarde van je huis werkt door op de OZB aanslag. Maar ook op de Watersysteembelasting van Delfland is er op gebaseerd. En nog het eigenwoningforfait de inkomstenbelasting die die je bij je inkomen moet optellen.

Maar er zitten ook voordelen aan een hogere WOZ waarde. Op papier wordt je bezit meer waard. Maar dat zit vast in stenen. Je kan Korting op je rente van je hypotheek krijgen als de WOZ waarde hoger is dan de lening (ex NHG).

RTL Z Nieuws Miljoenenstrop voor gemeenten door bedrijfjes die WOZ-waarde aanvechten

Die bedrijven declareren hun kosten niet bij de klant maar bij de gemeente. Of in ons geval de Regionale Belasting Groep RBG. Deze vergoeding kan wel oplopen tot €1500. En lukratieve handel. Terwijl de burger soms maar een voordeel van enkele tientjes heeft. De kosten worden verrekend met alle andere belasting betalers.

Deze WOZ bedrijven veroorzaken veel kosten bij de RBG. Niet alleen de proceskosten maar ook extra personeelskosten. Volgens het VNG worden gemeente in 2019 voor meer dan 10 miljoen kaalgeplukt door dit soort agressieve internet bedrijven.

Ik ben bang dat deze witte toga’s bezwaar uitpers firma’s erg snel zullen groeien daar in Delft de jaarlijkse WOZ-waarde enorm stijgen. Afgelopen jaar met gemiddeld 11%. Een groeimarkt die door de woningschaarste nog lang zal aanhouden.

De landelijke overheid doet er voorlopig niks aan die proceskosten vergoeding omdat bezwaarmaken een recht is. Voor de gemeenten is extra zuur dat deze bedrijven een machtiging vragen en dus elk jaar weer opnieuw aan de gang gaan, enkel al om de vergoeding op te strijken.

De Regionale Belasting Groep doet de belasting aanslagen voor Delft , Schiedam en Vlaardingen en de waterschappen Delfland en Schieland & Krimpenerwaard.

Dan maar eens opheldering bij het college vragen:

Vraag 1 Hoeveel WOZ-waarde bezwaarschriften werden vorig jaar bij de RBG ingediend en hoeveel daarvan waren uit Delft afkomstig?

Vraag 2 Hoeveel is door de RBG groep in totaal in 2018 en 2019 aan WOZ-waarde proceskosten betaald?

Vraag 3 Hoeveel is door de RBG betaald aan proceskosten van Delftse WOZ-waarde bezwaren? En welk deel hiervan is betaald aan no-cure-no-pay-bureaus?

Vraag 4 Los van de WOZ-waarde proceskosten kost het de RBG extra inzet wegens extra bezwaren, hoorzittingen en rechtszaken. Kan ik een inschatting krijgen van de hoogte van de kosten welke aan Delft doorberekend worden?

Vraag 5 Hoeveel Delftse WOZ-waarde bezwaarschriften werden in 2018 en 2019 niet binnen de wettelijke termijn afgehandeld? Wat waren de vergoedingen hiervoor?

Als ik bij de RBG website inlog kan je bij MIJN RBG knop inloggen met je DigiD om het Taxatieverslag 2020 van mijn woning gratis op te vragen. Hierin staan meestal drie vergelijkbare woningen die in het jaar ervoor verkocht zijn met de verkoopprijs. Meestal is dat inzichtelijk genoeg om geen WOZ bezwaar te maken

Vraag 6 Is het mogelijk om het Taxatieverslag Woning direct bij de Delftse aanslag mee te sturen?

Met vriendelijke groet, Jan Peter de Wit

taxatieverslag.50300034093.2020

mrt 07

Miljoenen verslindende Project ontwikkeling museum Prinsenhof

Een ruime meerderheid van de raad heeft ingestemd met het voorstel Van Visie naar Ontwerp Museum Prinsenhof Delft. De gemeenteraad heeft daarmee een bedrag van 1,44 miljoen euro beschikbaar gesteld. 

Voor dat bedrag wordt een programma van eisen opgesteld en wordt een aanbesteding gestart om eind dit jaar een ontwerpteam aan het werk te zetten. Het college verwacht dat eind volgend jaar een voorontwerp en businesscase gepresenteerd kunnen worden en dat het definitief ontwerp medio 2022 klaar is.

Alleen Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft stemden tegen het voorstel. Onafhankelijk Delft acht het voorbereidingsbudget veel te hoog. Volgens die fractie trekt het museum extra publiek om de tentoonstellingen en niet om de renovatie van het gebouw. (cursief bron RIS actueel)

Deze € 1,44 miljoen is nog maar het voorbereidingskrediet voor het maken van de onderbouwing van de kosten van de drie scenario’s uit de Toekomstvisie en het Programma van Eisen. De specificering is geheim wegens het aanbestedingstraject van het aanwerven van externe adviseurs. Die gaan hier flink aan verdienen. Dit is nog maar het begin.

Al met al is de trein nu vertrokken en zal het erg lastig worden om nog aan de noodrem te trekken. Het heeft er alle schijn van dat de gehele ‘droom’ ambitie toekomstvisie Prinsenhof wordt uitgevoerd. Temeer daar het college voor €728.000 al twee panden (Schoolstraat en Oude Delft) heeft aangekocht.

Jan Peter de Wit

Toekomstvisie_werkgroep_prinsenhof_gebied_delft

mrt 06

Gasthuisterrein worden toch 10-tal parkeerplaatsen vergroend

bron indebuurt.nl/delft

Bron RaadsInformatieSysteem Actueel gemeenteraad 5 maart 2020

Er verdwijnen voorlopig geen 50 tot 60 parkeerplekken voor auto’s op de Gasthuisplaats. De motie Doe nu wat aan de Gasthuisplaats van Onafhankelijk Delft, ChristenUnie, Stadsbelangen Delft en SP droeg het college daar wel toe op.

Maar wethouder Martina Huijsmans zei in de raadsvergadering de parkeerproblematiek in dit deel van de binnenstad integraal te willen bezien en te willen betrekken bij het Mobiliteitsplan Delft 2040, de parkeervisie en de visie op de ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad. Dat had de wethouder eerder laten weten in een reactie op de motie die de raad een jaar geleden had aanvaard. 

Die motie vroeg het college in maart 2019 om het verwijderen van bezoekersparkeerplaatsen voor te bereiden. Onafhankelijk Delft en ChristenUnie reageerden gepikeerd dat er sinds die tijd niks is gebeurd. De fractie van de ChristenUnie voegde daar aan toe dat de stad niet stilgezet kan worden tijdens het maken van plannen. 

De VVD zag niks in de motie en wees op het probleem dat bewoners in het toekomstige nieuwe autoluwe deel van de binnenstad hebben als ze hun auto niet in de parkeergarage kwijt kunnen als de plekken daar zijn ingenomen door de bezoekende parkeerders die niet meer op de Gasthuisplaats terecht kunnen.

De VVD pleitte net als de wethouder voor een integrale visie om daarna een afweging te kunnen maken. De PvdA zei teleurgesteld te zijn dat de motie uit 2019 niet tot uitvoering is gekomen en dat de plannen voor de Gasthuisplaats zich al tien jaar voortslepen. Wat de PvdA betreft, kan er dan ook nog wel anderhalve maand wachten op een visie bij. Het CDA keek naar de financiële kant en wees op een mogelijk gat van vier ton door het wegvallen van 60 parkeerplekken. 

GroenLinks toonde begrip voor de indieners van de motie maar ook voor de wethouder en het proces om tot een uitbreiding van de autoluwe binnenstad te komen.

De fractie vroeg en kreeg de toezegging van wethouder Huijsmans dat ze in gesprek wil gaan met initiatiefnemers die op de Gasthuisplaats een stuk of tien parkeerplekken willen vergroenen. De wethouder liet weten dat ze de raad op de hoogte brengt van de resultaten van dat overleg, De motie werd verworpen. Behalve de indieners stemden geen andere fracties voor. 

Motie20Gasthuisplaats20-20OD2C20CU2C20SD2C20SP2028verworpen29

mrt 05

Presentatie Toerisme met veel interessante cijfers

PDF Embedder requires a url attribute PDF-presentatie-beeldvormende-sessie-toerisme

mrt 05

Detaillering €1,44 miljoen voorbereidingsbudget museum Prinsenhof blijft geheim

Ik ben het HIER niet mee eens. Het aanzienlijk deel van dit projectbudget wordt gereserveerd voor interne gemeentelijke kosten. Dat deel zou wat mij betreft gelijk openbaar kunnen zijn.

Dit is het antwoord wat ik net van wethouder Bas Vollebregt ontving.:

“Je vraagt of de gemeentelijke kosten van het project gedeeltelijk openbaar gemaakt kunnen worden. Helaas gaat dat niet. Voor de externe gemeentelijke kosten geldt geheimhouding tot het moment van het sluiten van een contract met externe adviseurs voor deze fase.

Interne gemeentelijke kosten kunnen we nog niet delen omdat er nog geen verdeling is gemaakt tussen de interne en externe gemeentelijke kosten.

Het spreekt voor zich dat daar waar kennis en capaciteit binnen de gemeentelijke organisatie beschikbaar is, we dit voor dit specifieke project zeker zullen inzetten. Dat kan eventueel wel betekenen dat voor inzet van eigen gemeentelijke capaciteit op project Prinsenhof elders inhuur moet plaatsvinden.”

mrt 04

Nieuwsbrief griffie week 10 – maart 2020

nieuwsbrief_griffie_week_10_2020