okt 11

Coffeeshops moeten open blijven en de criminelen achter tralies

Permanente bewaking met politiewagen en twee agenten in de Breestraat en Peperstraat verhogen het veiligheidsgevoel.

Sommigen zeggen dat het tijd wordt dat de coffeeshops in Delft moeten sluiten wegens de schietincidenten.

Nee dus. Ik wijk niet voor geweld van afpersers. Ik heb geen slappe knieën. Ik sta volledig achter de huidige aanpak van burgemeester Marja van Bijsterveldt. Straks ligt er een bom bij het Stadhuis. Gaat die dan ook dicht?

Natuurlijk zijn de bewoners geschrokken en bang voor herhaling. Maar er zijn meerdere arrestaties  gedaan en het net rond de daders begint te sluiten. We moeten niet toegeven aan dit geweld.

De vier coffeeshops moeten juist zeer goed bewaakt worden. Anders krijgen we overal illegale straathandel. Zijn we nog verder van huis.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt pakt deze crisissituatie kordaat aan. Ik sta volledig achter haar harde optreden tegen deze criminelen. Ook luistert ze naar mijn inbreng in mei jl. dat het eerdere langdurige sluiten van de twee beschoten coffeeshops geen zin heeft. Dan doet ze precies wat deze afpersers willen. Dan zou ze een verlengstuk van deze boeven worden. Ook informeert de burgemeester de stad en omwonenden direct en gaat zeer betrokken het gesprek aan.

Gezien deze golf van geweld wil ik veel meer permanent cameratoezicht in het uitgaansgebied van de binnenstad. Die camera’s zullen de harde criminaliteit niet stoppen maar de kans op een succesvolle berechting neemt sterk toe.

Zienswijze gemeenteraad Delft Regionaal Beleidsplan Eenheid Den Haag 2019-2022

Tevens ben ik het eens met burgemeester Marja van Bijsterveldt dat zij voor het legaliseren van de inkoop van wiet is. Dat staat in de laatste zienswijze op het Regionaal Beleids Plan veiligheid 2019-2022. Wij verwachten dat Delft zich snel aanmeldt bij het Rijk voor de proef hiermee.

Tien gemeenten gaan dit uitproberen en nog eens 10 gemeenten dienen als referentie gemeente. De illegale wietteelt zorgt voor een enorme zwart geld stroom de onderwereld in. Delft zou een mooi voorbeeld zijn daar de ondermijning door vermenging van boven en onderwereld zichtbaar gaande is.

Jan Peter de Wit

Dossier Coffeeshops

23 mei 2018 webcolumn Sluiting twee Coffeeshops mag dat wegens een bom op straat?

 

okt 11

Antwoorden wethouder Huijsmans over Mobike’s

Als je er een beetje op let dan zie je overal Mobike’s liggen of staan op plaatsen waar ze niet horen of ooit meegenomen worden.

Commissie vragen en antwoorden aan Wethouder Martina Huijsmans (D66)

Deelfietsen van Mobike zie je op de gekste plekken gestald of neergesmeten in Delft.

Op zich ben ik een voorstander van deelfietsen als Mobike vanwege het bevorderen van een efficiënt fietsgebruik.

Maar de fietsen staan nu op de meest vreemde plekken waar ze lange tijd blijven staan, of vaak ook omgegooid of neergesmeten.

Ook hele bosjes van de ‘strooifietsen’ staan hinderlijk in de weg op plaatsen waar ze niet thuishoren.

Ik begrijp dat er een proef liep tot de zomer. In Amsterdam en een beetje op letRotterdam zijn deelfietsen tijdelijk verboden omdat deze voor ‘neergooi’ overlast zorgden in de openbare ruimte

In Rotterdam wordt gedacht aan een systeem met precario of een vergunningstelsel.

Vraag 1 Behandelt de gemeente nu een verkeerd langdurig gestalde Mobike’s als een weesfiets?

Antwoord wethouder Huijsmans “De gemeente maakt geen onderscheidt in handhaving tussen Mobike’s en andere gestalde fietsen. Dus in principe kan ook een Mobike als weesfiets worden aangemerkt. ze kunnen gerust naar een depot worden gebracht als ze verkeerd geparkeerd staan.”

Vraag 2 Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van het eind resultaat van de proef, bent u daartoe bereid?

Antwoord wethouder Huijsmans “Ja dat wil ik doen. Het lijkt me ook goed de evaluatie van deze proef met deelfietsen in een raadsbrief aan de gemeenteraad te communiceren. “

Vraag 3 Wanneer komt de wethouder met deelfietsbeleid voor Delft?

Antwoord wethouder Huijsmans: “Ik verwacht over niet al te lange tijd. Enkele weken. Daarin zullen we de raad informeren over de vervolgstappen richting beleid. Vooralsnog is het een pilot en kijken we ook bij andere gemeenten hoe het loopt.”

Jan Peter de Wit

okt 08

Commissie rondvraag over Mobike’s

Als je er een beetje op let dan zie je overal Mobike’s liggen of staan op plaatsen waar ze niet horen of ooit meegenomen worden.

Wethouder Martina Huijsmans (D66)

Deelfietsen van Mobike zie je op de gekste plekken gestald of neergesmeten in Delft.

Op zich ben ik een voorstander van deelfietsen als Mobike vanwege het bevorderen van een efficiënt fietsgebruik.

Maar de fietsen staan nu op de meest vreemde plekken waar ze lange tijd blijven staan, of vaak ook omgegooid of neergesmeten.

Ook hele bosjes van de ‘strooifietsen’ staan hinderlijk in de weg op plaatsen waar ze niet thuishoren.

Ik begrijp dat er een proef liep tot de zomer. In Amsterdam en  een beetje op letRotterdam zijn deelfietsen tijdelijk verboden omdat deze voor ‘neergooi’ overlast zorgden in de openbare ruimte

In Rotterdam wordt gedacht aan een systeem met precario of een vergunningstelsel.

Vraag 1 Behandelt de gemeente nu een verkeerd langdurig gestalde Mobike’s als een weesfiets?

Vraag2 Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van het eind resultaat van de proef, bent u daartoe bereid?

Vraag 3 Wanneer komt de wethouder met deelfietsbeleid voor Delft?

Mvrgr Jan Peter

okt 07

Geef andere visies Prinsenhof en Agathaplein een eerlijke kans

Willem van Oranje. Maar het college maakt er meer Willem de Zwijger van. De aanzet tot een ruimtelijke visie Prinsenhof is verzwegen.

Afgelopen donderdagavond werd het een lang debat over de verbouwingsplannen van het college over museum het Prinsenhof en Aghataplein.

Ik verzocht de andere partijen of ze het plan Merkx voor Prinsenhof/Agathaplein willen loslaten omdat het te gedetailleerd is vastgelegd en geen ruimte biedt voor principiële aanpassingen.

Andere visies zoals die van Wim van Leeuwen en de meedingende architecten bureaus moeten weer een gelijkwaardige eerlijke kans krijgen.

Ik kon daarbij vanuit collegehoek verrassend genoeg, alleen rekenen op steun van GroenLinks. Daarentegen deden VVD en D66 het vuile verdedigingswerk voor de zwakke Stip fractiefeuten.

Mijn stelling dat het college in 2017 niet wist wat de directie van het Prinsenhof allemaal uitspookte over de mega verbouwing plannen van het Prinsenhof, werd door de Stip wethouder Vollebregt niet weersproken.

Wie is die zwijgende ambtenaar naast Vollebregt?

Uit onderstaande beantwoording van technische vragen blijkt dat het programma van eisen en de architectenkeuze buiten het college is om gegaan. Opvallend is de ranzige rol van de  stadsbouwmeester Wytze Patijn. Wil je iets geheim houden voor de gemeenteraad haal dan Patijn erbij.

Het is te zot voor woorden dat je het begin van zo’n belangrijk project geheel in het geniep onderhands regelt. Ik wil openheid over de visies van de andere architecten bureaus. Het is nog niet te laat.  Dat zijn gerenommeerde namen zoals: Mecanoo,  Braaksma & Roos,  Cepezed , Merk-X en Van Heeswijk

Maak visies andere architectenbureaus’s openbaar

Ook die visies zijn van groot belang om kennis van te nemen. Laten we wel zijn dat de “visie” van Merkx maar €34.500 heeft gekost. Kan ook niet anders want er blijkt geen bouwhistorisch onderzoek te zijn gedaan. Ook kloppen aannames over het ‘poortje’ niet en dacht Merkx dat het Agathaplein altijd vol met fietsen stond.

Ik hoop dat architecten bureaus in het belang van Delft door de opstand van de burgers toestemming geven om hun visies openbaar te maken.  Dat is eerder gebeurd bij Het Nieuwe Stadskantoor. Mecanoo was eerst afgewezen, maar werd later als winnaar gekozen.

Summier stukje tekst over huisvesting in ‘plan voor de toekomst’ Prinsenhof

Helaas schoot ik donderdag niet veel op met Stip wethouder Vollebregt. Hij beloofde serieus naar andere visies te kijken, maar aan de andere hield hij vast aan de uitgangspunten in de inhoudelijke visie van april 2018 “Museum Prinsenhof Delft Een plan voor de toekomst 2017 – 20122” die leiden tot de ruimtelijke ontwikkelvisie Merkx. Ook deze visie is niet door de gemeenteraad vastgesteld.

Dat is tegenstrijdig. Het leidde tot een zeer verwarrend debat over woorden en teksten in nota’s.  Haarkloverij en bestuurlijke rookgordijnen. Uiteindelijk bleef de visie van Merkx als door de gemeenteraad in december 2017 vastgesteld kader en uitgangspunt overeind.

Ik heb op dit moment geen enkel vertrouwen dat de Klankboordgroep (die door het college wordt vastgesteld) een eerlijk en transparant en gelijkwaardige kans krijgt voor andere visies. Het is de bekende ‘verdeel en heers’ tactiek door daar juist veel ondeskundige deelnemers in de zetten.

Ondertussen dendert bureau Merkx door met het uitwerken van haar ontwikkelingsvisie. In december 2017 heeft de meerderheid van de gemeenteraad daar €165.000 voor uitgetrokken om drie scenario’s uit te werken. Die uitwerking zal wel bijna klaar zijn.

In begin tweede kwartaal 2019 mag de gemeenteraad er over stemmen.

Jan Peter de Wit

Dossier museum Prinsenhof en Agathaplein

29 september 2018 webcolumn Ontwerpvisie Prinsenhof in achterkamertjes bekokstoofd

21 september 2018 webcolumn  Minister wijst subsidieaanvraag museum Prinsenhof af

1 september 2018 webcolumn Museum Prinsenhof en de besluitvorming tot nu toe

10 december 2017 webcolumn 30 miljoen voor verbouwing museum Prinsenhof bizar


Geachte heer De Wit,

Op 27 september heeft u een aantal technische vragen gemaild m.b.t. de ruimtelijke ontwikkelingsvisie Prinsenhof/Agathaplein.

Hieronder vindt u de beantwoording.

Vraag 1 heeft de gemeente delft het ontwikkelingsplan voor de prinsenhof (september 2017) voorgedragen bij de provincie? en zo ja wanneer?

Antwoord 1:
De gemeente heeft de ontwikkelingsvisie onder de aandacht gebracht van de provincie om te verkennen of deze mogelijkheden zag om hier eventueel financiële steun aan te verlenen. Op bestuurlijk niveau heeft dit plaatsgevonden op 22 januari 2018. Daarna is er nog enkele keren contact per e-mail geweest op ambtelijk niveau.

Vraag 2 wanneer heeft het college deze opdracht/aanbesteding tot het maken van een ontwikkelingsplan voor prinsenhof doen uitgaan? en op welke wijze?

Antwoord 2:
Bureau Merk X is geselecteerd in een meervoudig onderhands inkoopproces. De uitnodiging om deel te nemen aan het inkoopproces is verzonden op 7 juli 2017. Het proces is als volgt verlopen. Eerst is een longlist opgesteld van bureaus die ruime ervaring hebben met het ontwerpen van musea en/of het renoveren van monumenten.

Vervolgens is een shortlist van vijf bureaus gemaakt door de bureaus te selecteren die de meeste ervaring hadden met zowel het ontwerpen van musea als met de renovatie van rijksmonumenten.

Deze vijf partijen zijn uitgenodigd om een voorstel in te dienen.

De voorstellen zijn beoordeeld op de

criteria 1. Inhoud van het voorstel, 2. prijs, 3. kwaliteit van de presentatie.

De beoordeling is gedaan door de selectiecommissie, die bestond uit: de Stadsbouwmeester, de programmeur Vastgoed (een architect) en de directeur van Museum Prinsenhof Delft (een historicus). Het voorstel van Merk X scoorde het hoogste aantal punten.
De opdracht is verstrekt op 25 augustus 2017.

Vraag 3 wat was het programma van eisen? kan ik die ontvangen?

Antwoord 3:
Het programma van eisen bestaat uit diverse stukken. Het betreft hier overigens nog een programma van eisen op hoofdlijnen. Mocht de raad instemmen met een investering in Prinsenhof/Agathaplein dan volgt een Europese aanbesteding voor het maken van een ontwerp. T.b.v. die procedure zal te zijner tijd een gedetailleerd functioneel en technisch programma van eisen worden opgesteld.

Het College is van mening dat het verzoek om dit programma van eisen geen technische vraag is. Maar aangezien het College begrijpt dat deze stukken van belang kunnen zijn voor het debat zal het College deze vraag als schriftelijke vraag beschouwen en aan de gehele Raad toesturen.

Vraag 4 wat was het selectieprotocol? cq selectiecriteria? kan ik die ontvangen?

Antwoord 4:
Het selectieprotocol is beschreven in het offerteverzoek.

Vraag 5 welke vijf bureaus hebben ingeschreven en kan ik het document met de argumentatie ontvangen van de uiteindelijke keuze door het college?

Antwoord 5:
De vijf bureaus die naar aanleiding van het offerteverzoek een voorstel hebben ingediend zijn:
· Mecanoo
· Braaksma & Roos
· Cepezed
· Merk-X
· Van Heeswijk
De vijf voorstellen zijn door de selectiecommissie beoordeeld op basis van de selectiecriteria. Dat leidde tot een gunningsvoorstel. Het gunningsbesluit is genomen door de ambtelijk opdrachtgever.

Het College is van mening dat het verzoek om het document voor de uiteindelijke keuze geen technische vraag is, maar beschouwt dit als een schriftelijke vraag.
We kunnen dit document echter niet aan de Raad sturen, omdat met de bureaus is afgesproken dat deze stukken niet openbaar beschikbaar worden gesteld. Er wordt nu nagegaan bij de genoemde bureaus of men toch akkoord kan gaan met openbaarmaking. Dat akkoord is op deze korte termijn nog niet binnen van alle bureaus en vandaar dat wij de stukken dan ook niet aan de Raad kunnen toesturen op dit moment.
Uiteraard is het mogelijk als raadslid om het document onder geheimhouding in te zien. Hiervoor dient een afspraak te worden gemaakt met de projectleider.

Vraag 6 Heeft dit selectieproces geld gekost? en zo ja hoeveel?

Antwoord 6:
De vijf bureaus die een voorstel hebben ingediend hebben hiervoor geen vergoeding ontvangen. Wel zijn kosten gemaakt voor ambtelijke inzet. Deze kosten bedroegen naar schatting € 5.000.

vraag 7 hoeveel heeft de ontwikkelingsvisie van Merk-x (september 2017) over het prinsenhof gekost? (Neem aan dat u de rekening heeft ontvangen)

Antwoord 7:
Het opstellen van de ontwikkelingsvisie door Merk X heeft € 34.500,- excl. BTW gekost.
Dit bedrag is als volgt samengesteld:
· Werkzaamheden conform de vraagstelling uit het offerteverzoek: € 29.500 ex BTW
· Aanvullende werkzaamheden op het gebied van installatieadvies: € 5.000 ex BTW.

vraag 8 uit welk budget is bovenstaand bedrag betaald?

Antwoord 8:
Vanuit het budget van Erfgoed Delft. Zie ook antwoord 9.

vraag 9 in welk raadsbesluit is besloten om geld uit te trekken voor dit selectieproces cq de ontwikkelingsvisie van het museum het prinsenhof en agathaplein

Antwoord 9
Bij de Kadernota 2016 staat in de 12e begrotingswijziging het voorstel om € 77.500,- uit te trekken voor het ‘Ontwikkelen visie toekomst Prinsenhof’. De raad heeft ingestemd met dit voorstel.

okt 06

Prinsenhof technische vragen over de offertes en gunning maken van Ruimtelijke Visie aan MerkX

vraag 1 Is er al meer bekend over de toestemming van de openbaarmaking van de plannen van de vijf architecten bureaus cq de eind rapportage van de uitslag op prijs, kwaliteit en presentatie aan de respectievelijke bureaus

 Antwoord 1

De veronderstelling dat vijf architectenbureaus plannen hebben ingediend is niet juist. Er zijn vijf offertes ingediend voor het maken van een ruimtelijke visie. De offertes zijn vervolgens beoordeeld op prijs, inhoud van de offerte en presentatie.

Er is geen toestemming ontvangen van alle partijen om de matrix met de einduitslag volledig te publiceren, daarom zal het College de matrix niet openbaar maken. Wel is de matrix uiteraard voor raadsleden onder geheimhouding in te zien.

 vraag 2 hoe staat het met de vorming van de klankboordgroep cq werkgroep? wie bepaalt de samenstelling? kan ik de lijst van uitnodigingen krijgen?

 Antwoord 2

De klankbordgroep/werkgroep Prinsenhof wordt samengesteld met en uit belanghebbenden van de stad. De leden bepalen allereerst met elkaar wanneer deze groep compleet is en daarmee een representatieve afvaardiging van de stad en de verschillende belangen is. Eind september zijn de gesprekken gestart met de verschillende belanghebbenden om met elkaar te verkennen welke partijen in ieder geval vertegenwoordigd moeten zijn. Leden/partijen vanuit de omgeving waarvan wij van harte hopen dat ze meewerken in dit project zijn Brie van Klaveren, Prinsenkwartier, direct omwonenden, Commissie Behoud Stadschoon, Delft Marketing, Vrienden van Museum Prinsenhof, vertegenwoordiging van de Adviesraad Sociaal Domein (betreffende toegankelijkheid), Stichting Centrum Management Delft. Uiteraard is deze lijst niet compleet en staat deze open voor input.

 vraag 3 is dit een onafhankelijke adviesgroep?

 Antwoord 3

Uitgangspunt is dat deze groep met verschillende achtergronden en belangen een gecommitteerde werkgroep is die nadrukkelijk partij is bij de verdere planuitwerking. Iedereen is daarbij vrij zijn visie, mening en belangen in te brengen; in die zin heeft de werkgroep een onafhankelijke rol.

vraag 4 zijn de bijeenkomsten van de groep openbaar te volgen (webcam raadszaal)?

Antwoord 4

Uw voorstel wordt voorgelegd aan de groep: ook het proces  wordt met deze groep gezamenlijk vastgesteld.

 Vragen JP de Wit

Antwoorden wethouder Bas Vollebregt

sep 29

Ontwerpvisie Prinsenhof in achterkamertjes bekokstoofd

Stip wethouder Bas Vollebregt hield star vast aan de Ontwerpvisie Merkx museum Prinsenhof. Zeer teleurstellend na al de inhoudelijke kritiek uit de zaal.

Dinsdag avond kwamen heel wat lelijke apen uit de mouw bij de TOP avond over museum Het Prinsenhof.

Ontwerpvisie architecte Evelyne Merkx verklapte dat haar bureau Merk-x (A’dam) gekozen was in een aanbestedingsprocedure. Delftse bureaus als Cepezed en Mecanoo waren afgewezen door het college.

Deze selectie procedure is volledig buiten de gemeenteraad om gegaan. Blijkbaar heeft de vorige Stip wethouder dit in college achterkamertjes bedisseld.

Er zijn ook uitgangspunten in een programma van eisen opgesteld waar ik ook niks van weet.

Architecte Evelyne Merkx had een loodzware avond in TOP.  Stip wethouder Vollebregt stond te gniffelen in de coulissen. De architecte had alleen haar werk gedaan waarvan de Stip wethouder de opdrachtgever was.

Het is een teken van totale arrogantie van de macht of bestuurlijke onkunde als je een verbouwing van dit Nationale Rijksmonument denkt in een geheim college onderonsje te kunnen regelen.

De gemeenteraad is zwaar geschoffeerd als dit allemaal waar is. Bij dit soort ingrijpende grootschalige aanpak van een museum hoor je van het begin af aan de gemeenteraad te betrekken. Dus ook het programma van uitgangspunten en de architecten selectieprocedure.

Zwarte avond voor architecte Evelyne Merkx die de toorn van Delft over zich heen kreeg.

Dit is een project van 25 tot 30 miljoen euro. Vergelijkbaar met de renovatie van de St. Sebastiaansbrug. daar is wel open en transparant met de raad over besloten.

Deze aanpak van Stip is onacceptabel en er is nu een grote vertrouwensbreuk niet alleen met mij. Ook met de stad die denkt dat de gemeenteraad of architecte Merk-x dit plan allemaal verzonnen heeft.

De raad stelt budgetten beschikbaar. Dat is bij mijn weten ook niet gebeurd voor de architectenselectieprocedure of de Ontwikkelingsvisie museum Prinsenhof en Agathaplein.

Wat ook zeer teleurstellend was dat aan het eind  de Stip wethouder volledig als basis en uitgangspunt bleef  vasthouden aan de gedetailleerd visie (84 bladzijden) van Merk-x. Dat ondanks veel boegeroep, afkeuring en verontwaardiging en alternatieven uit de zaal.

In de Procesbrief Prinsenhof van College aan de gemeenteraad staat:

De huidige visie Merk-x moet losgelaten worden nu er volledig andere visies zijn binnengekomen zoals de visie van Wim van Leeuwen. Die zijn onverenigbaar.

Dit was ook wat actievoerder Brie van Klaveren emotioneel betoogde. Alles overnieuw doen. Het is nog niet te laat. Terug naar Start. Ook voormalig burgemeester Huib van Walsum zei dat het programma van eisen van de gemeente te zwaar was. Helaas Stip wethouder Vollebregt kwam met wat vage dooddoeners als inspraak van heel de stad en een zoethoudertje van Klankbordgroep. Die klankbordgroep gaat Vollebregt samenstellen en zal ook wel in achterkamertjes gaan vergaderen.

Als het startpunt de visie van Merk-x is, dan kunnen er enkel wat niet noodzakelijke aanpassingen verdwijnen zoals de sloop van het tweede poortje (trouwens geen eigendom van de gemeente) of een muurtje in de tuin. Dat zal Stip wel als bliksemafleiders gaan gebruiken.

Aanstaande donderdag 4 oktober gaan we er in de commissie EFB over praten. De vertrouwenskwestie staat bij mij bovenaan de agenda.

Jan Peter de Wit

Dossier museum Prinsenhof en Agathaplein

21 september 2018 webcolumn  Minister wijst subsidieaanvraag museum Prinsenhof af

1 september 2018 webcolumn Museum Prinsenhof en de besluitvorming tot nu toe

10 december 2017 webcolumn 30 miljoen voor verbouwing museum Prinsenhof bizar


Technische vragen aan de behandelend ambtenaar als voorbereiding van aanstaande donderdag.

1 ik zag deze brief van GS naar de minster van OCW van 17 dec 2017

http://www.janpeterdewit.nl/wp-content/uploads/2018/09/cf5_brief_aan_min_van_ocw_-_kansen_voor_grotere_restauraties_en_herbestemming_in_zuid-holland.pdf

waarin het prinsenhof genoemd wordt als een kans voor grote restauraties, herbestemming en toegankelijk maken van enkele grote rijksmonumenten.

vraag 1 heeft de gemeente delft het ontwikkelingsplan voor de prinsenhof (september 2017) voorgedragen bij de provincie? en zo ja wanneer?

ik hoorde tijdens de presentatie in top op 25 september jl van architect Evelyne Merkx dat in het voorjaar 2017 vijf bureaus plannen hadden gemaakt op

verzoek van het college om een ontwikkelingsplan/schets voor het prinsenhof te maken aan de hand van een programma van eisen

Buro merk-x was gekozen door het college vanwege het beste ontwikkelingsplan

vraag 2 wanneer heeft het college deze opdracht/aanbesteding tot het maken van een ontwikkelingsplan voor prinsenhof doen uitgaan? en op welke wijze?

vraag 3 wat was het programma van eisen? kan ik die ontvangen?

vraag 4 wat was het selectieprotocol? cq selectiecriteria? kan ik die ontvangen?

vraag 5 welke vijf bureaus hebben ingeschreven en kan ik het document met de argumentatie ontvangen van de uiteindelijke keuze door het college?

vraag 6 Heeft dit selectieproces geld gekost? en zo ja hoeveel?

vraag 7 hoeveel heeft de ontwikkelingsvisie van Merk-x (september 2017) over het prinsenhof gekost? (Neem aan dat u de rekening heeft ontvangen)

vraag 8 uit welk budget is bovenstaand bedrag betaald?

vraag 9 in welk raadsbesluit is besloten om geld uit te trekken voor dit selectieproces cq de ontwikkelingsvisie van het museum het prinsenhof en agathaplein

mvr groet jan peter de wit

sep 21

Minister wijst subsidieaanvraag museum Prinsenhof af

In oktober 2017 stond museum Prinsenhof directeur Janelle Moerman voor TVWest vol overtuiging te vertellen hoe het Prinsenhof gemoderniseerd zou worden. Alsof het voldongen feiten waren van een definitief plan.

Weer kan Stip wethouder Vollebregt een grote afgang achter zijn naam zetten.

Minister Ingrid van Engelshoven (D66) heeft geen Instandhoudingssubsidie 2018 toegekend Aan het Prinsenhof.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verzond onlangs de beschikkingen aan de monument eigenaren die eerder dit jaar subsidie hebben aangevraagd. (Zie hier brief provincie Zuid Holland.)

De lijst van Toekenningen 2018 staat op deze website De lijst staat HIER.

De brief van erfgoed vereniging Heemschut die stelde dat het Rijk 35 miljoen beschikbaar heeft gesteld voor het herstel van het Prinsenhof lijkt daarmee een luchtkasteel te zijn.

Hoe de aanvraag door de Provincie Z-H voor het Prinsenhof tot stand is gekomen weet nog niemand in de gemeenteraad. Dat is achter onze rug om gedaan. De ChristenUnie heeft daar recent schriftelijke vragen over gesteld aan het college (Hier). Nog geen antwoorden gezien.

Maar zonder definitief plan en zonder verleende omgevingsvergunning al een miljoenen subsidie bij het Rijk aanvragen, is natuurlijk onbezonnen blufpoker. Tenzij de Stip wethouder er van uitging dat de slappe meedenkende gemeenteraad al op haar rug lag. Of zoals eerder is het Prinsenhof, ook onder directeur Moerman, een afgescheiden Koninkrijkje is dat lak heeft aan het gemeentebestuur en zaken buiten de wethouder om regelt.

Op 11 september 2018 vond in de Tweede Kamer in plenaire behandeling van beleidsbrief Erfgoed Telt – De betekenis van erfgoed voor de samenleving voor de komende drie jaar. Opvallend moment in het debat (Stenoverslag) was dit:

Minister Van Engelshoven is dus al op de hoogte hoe een belangrijk onderdeel uit het Prinsenhof plan van architect Evelyne Merkx gezien wordt als de de “Nieuwe Beeldenstorm”.

Ik wacht de antwoorden op de schriftelijke vragen door het college eerst af.

Jan Peter de Wit

Dossier museum Prinsenhof:

1 september 2018 webcolumn Museum Prinsenhof en de besluitvorming tot nu toe

10 december 2017 webcolumn 30 miljoen voor verbouwing museum Prinsenhof bizar

sep 01

Museum Prinsenhof en de besluitvorming tot nu toe

Gemeenteraad stelt 21 december 2017 de ontwikkelingsvisie van het museum het Prinsenhof vast.

Stip wethouder Bas Vollebregt is niet helemaal eerlijk als hij zegt dat er nog niks definitief besloten is over het Prinsenhof.

Op 21 december 2017 heeft namelijk een overgrote meerderheid de Ontwikkelingsvisie voor museum het Prinsenhof en Agathaplein vastgesteld. Alleen OD stemde tegen.

De uitslag van de stemming van het vaststellen van de Ontwikkelingsvisie Prinsenhof.

De gemeenteraad heeft toen ook 165.000 euro uitgetrokken om deze Visie verder uit te werken. Dat was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dus nu zegt Stip wethouder Vollebregt, onder druk van tegendemonstraties, dat de bevolking inspraak krijgt. Maar waarom dan nog de hele visie door Merk X eerst uitwerken? Dat de poort moet blijven is bijvoorbeeld nu al duidelijk.

Dat is weer dik centen verdienen door Merk X architecten. Wat Evelyne Merk X voor de ontwikkelingsvisie heeft gekregen wist de wethouder toen nog niet. Uit de coalitie was toen alleen de VVD echt kritisch naar deze Stip verbouwingsplannen.  Daarom heeft OD ook de VVD motie gesteund waar nog eens expliciet een eerste basis scenario werd vastgelegd. Alleen dat doen wat urgent nodig is zoals groot onderhoud.

Dat was vooral omdat ik de 30-25 miljoen niet in verhouding vond staan tot het doel van 100.000 bezoekers, dus 15.000 meer bezoekers per jaar.

Het huidige museum moet wel met zijn tijd meegaan. Het museum kost totaal 4,2 miljoen euro per jaar. Minus de opbrengsten van 1,4 miljoen draagt de gemeente dus 2,8 miljoen bij. Bij het bezoekersaantal (2017) van 83.228 draagt de gemeente dus 34 euro per kaartje bij.

Uit gegevens Jaarverslag 2017 Museum Prinsenhof waren de inkomsten uit entreegelden€ 246.794. Dus gemiddeld €2,90 euro per kaartje. Veel kortingskaarten dus. Kaartje per volwassene kost €12,00 plus €34 subsidie maakt €46 per bezoeker. Dat is wel erg veel geld voor een kaartje. Wat mij betreft moet het eerste doel niet zijn meer bezoekers maar een efficiënter en bedrijfsmatiger exploitatie.

Het bezoek is in 2017 ook weer teruggelopen. Het “Straatje van Vermeer” effect heeft maar kort geduurd. Dat ondanks de investering van 2,2 miljoen.

Vreemd genoeg heeft het demissionaire vorige college besloten dat het doel om het museum prinsenhof geheel te privatiseren is losgelaten. Brief mei 2018. Besloten is dat het gebouw in bezit blijft van de gemeente maar dat in 2024 de exploitatie van het museum geprivatiseerd moet zijn. Dat is in lijn met de succesvolle aanpak van de Rijksmusea. Geen bemoeienis meer van de politiek met de bedrijfsvoering van tentoonstellingen. Het moet efficiënter ook in museumland. Dus met de tijd mee en meer digitalisering virtual reality in plaats van muffe zalen met schilderijen.

De huidige bedrijfsvoering is een versnipperd opgetuigd rommeltje. Het lijkt heel wat maar stelt niet veel voor. Er zijn ook tachtig vrijwilligers actief bij Erfgoed Delft. Dat geeft het college zelf ook toe in deze brief. Voorwaarde voor privatisering zijn een goed museum gebouw, een slagvaardige organisatie en een realistisch ondernemingsplan. We hebben dan meer een bedrijfsleider nodig dan een cultuur directeur.

personeelsorganisatie Prinsenhof

Het belang van het museum het Prinsenhof is groter dan Delft. het is ook van nationaal belang. Nu staat Willem van Oranje enkel in de Prinsentuin.

Er komt ook nog een realistisch standbeeld van Willem van Oranje in het spoorzone Park. Omringt door Delftse iconen en een fontein. Fantastisch plan. Beter dan een modernistisch Mecanoo / Stip kunstgedrocht.

Sinds het raadsbesluit in december 2017 is er blijkbaar bij het Rijk subsidie aangevraagd voor de noodzakelijke renovatie van het Prinsenhof. De brief van erfgoed vereniging Heemschut stelt dat het Rijk 35 miljoen beschikbaar heeft gesteld voor het herstel van het Prinsenhof.

Ik ga er vanuit dat dit waar is. Ten eerste belachelijk dat we dit niet van Stip wethouder Vollebregt hebben gehoord. Verder haalt dit wat mij betreft dan gelijk een grote angel uit het debat. In december 2017 ging de Stip wethouder nog uit van een bedrage van 10%  tot 20% van derden. Delft zou wel erg dom zijn als we dat Rijksgeld links lieten liggen.

Update: HIER de brief van de provincie Zuid Holland aan OCW minister Ingrid van Engelshoven (D66)

In 2017 stemde OD tegen het uitvoeren van de volledige ontwikkelingsvisie Prinsenhof. Daarin krijgen we steeds meer steun in de stad maar ook in de gemeenteraad. Dat wil niet zeggen dat ik tegen alles ben. Er zitten goede ideeën tussen. Zoals de toegankelijkheid voor gehandicapten en moderne toiletblok. Ook een goed cafetaria ontbreekt nu. Ook architecten in de stad roeren zich met nieuwe denkbeelden. Ook daar sta ik open voor. Belangrijk is wel dat we met onze tijd meegaan en dat Willem van Oranje veel meer verdient dan het huidige stoffige museum het Prinsenhof.

Jan Peter de Wit

Dossier: 10 december 2017 webcolumn 30 miljoen voor verbouwing museum Prinsenhof bizar

aug 27

Intentieovereenkomst “Verantwoord alcoholgebruik studenten” is wassen neus

Tijdens de Owee was er s-nachts weer veel overlast door dronken studenten

Er is een begin gemaakt om het alcohol gebruik onder studenten tegen te gaan. Voor één jaar is een Intentieovereenkomst opgesteld door zes studentenverenigingen, het Rode Kruis, GGD, TU Delft en de gemeente Delft.

Een mooi begin maar het is allemaal erg vaag en oncontroleerbaar.  Er wordt ingezet op voorlichting en een gedragsverandering. Die gaan de besturen van de studenten verenigingen zelf bewerkstelligen onder hun leden.

Daar heb ik weinig vertrouwen in. Dit zijn allemaal studenten van 18 jaar en ouder en die weten donders goed wat de schadelijke effecten van alcohol zijn. Als het eerste biertje  eenmaal genomen is, dan is de laatste nog niet genomen.

De studentenverenigingen zijn besloten clubs en dus vallen ze niet onder de normale horeca regels. Het zijn in feite privé huiskamers. Maar ondertussen zijn het gewoon ook para-commerciële kroegen met onbeperkte openingstijden en drankverkoop. Gevolg is dat er ’s nachts veel last is van dronken studenten.

Neem nu de grootste twee studentenverenigingen Virgiel en het Corps. Daar gaat naar horen zeggen per vereniging meer dan 10.000 liter per week doorheen. De prijzen zijn met 0,70 tot 1,00 euro absurd laag. Financieel draaien deze clubs totaal op de drankomzet. Bier, wijn en sterke drank zijn grote drankcontracten met grote kortingen vanwege de grote hoeveelheden met de grote concerns. Er staan wederzijds belangen op het spel.

Gevolg is dat de studentenverenigingen barsten van de poen. Er wordt in de Owee (Ontvangstweek 1e jaars) door de studenten verenigingen gestreden om zoveel mogelijk potentiële leden of beter gezegd zuipklanten te werven met buitenissige zuip feesten. Meer leden is meer omzet, lagere prijzen etc. Met uitwassen als het het laatste Heineken 34ste lustrum van het Corps in de Tanthof. En daar was Burgemeester Marja van Bijsterveldt lid van het comité van aanbeveling.

Stip wethouder bas Vollebregt hangt tijdens de Owee in de kroonluchter van de Delftse Studenten Bond

Ik vind dat er veel duidelijke controleerbare regels en doelen met de studentenverenigingen afgesproken moeten worden. Gedragsverandering is een Utopie. Dat is typisch links gezwets.

Ten eerste moet er openheid komen in de alcohol consumptie in hoeveelheden per studentenvereniging.

Wees daar open in. En laat de studentenverenigingen ook een openbaar jaarverslag publiceren. Dan kunnen we zien wat het effect is van het alcoholbeleid. Nu is alles geheim.

Er moeten ook veel duidelijkere regels komen over de tijden dat er alcoholische dranken geschonken mogen worden in studentenverenigingen. Dat is bij sportverenigingen ook gedaan.

De studenten blijven nu in studenten drankholen hangen omdat het veel goedkoper is. Je ziet ze niet in de Delftse uitgaansleven. Door de grote aantallen studenten wordt de tweedeling steeds erger. Er vindt geen onderling contact meer plaats.

Gevolg: de Delftenaar gaat zich steeds meer doodergeren aan studenten. Dronken of niet. Gekke is dat ik wel veel buitenlandse studenten in de kroeg tegenkom. En die gedragen zich sociaal normaal. Die zijn juist een aanwinst voor de Stad.

De weg die burgemeester Van Bijsterveldt nu inslaat is van pappen en nathouden en propagandistische mooie persberichten. We zijn in gesprek blabla en dat zou het probleem oplossen. Verbindende stad en andere mooie praatjes. Soft beleid.

Ik zie veel liever dat de volgende Intentieovereenkomst SMART moet zijn dwz Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. En een duidelijk handhavingsprotocol.

Jan Peter de Wit

Kopie intentieovereenkomst verantwoord alcoholgebruik studenten Delft juli 2018

 

.

 

aug 01

Naaktrecreatie ook door Thierry Baudet