jun 10

Kruisstraat 71 historisch en toekomst perspectief MeerjarenProgramma Grondontwikkeling

10 Jaars rozen jubileum Kruisstraat 71 van slecht visieloos beleid van de gemeente Delft

5.1.7 Kruisstraat 71

5.1.7.1 Doelstelling
Invulling geven aan de locatie.

5.1.7.2 Programma
Realiseren van centrumvoorzieningen (detailhandel eventueel aangevuld met wonen).

5.1.7.3 Historisch perspectief en strategie 2019
In de tweede helft van 2006 is de openbare bibliotheek aan de Kruisstraat met de mediatheek en het
kunstcentrum verhuisd naar de nieuwe huisvesting tegenover theater De Veste. Hierdoor is het oude
bibliotheekpand aan de Kruisstraat vrijgekomen. Gezien de staat van het pand is dit in 2009 gesloopt.
De beweegtuin is in het voorjaar 2011 als tijdelijke invulling van het gebied in gebruik genomen. De
beweegtuin is per oktober 2013 opgeheven en ontmanteld. In 2015 heeft de gemeente een
definitieve koopovereenkomst gesloten, die in 2016 is herzien op basis van een nieuw bouwplan. In
2018 heeft de gemeente de aangespannen rechtszaak verloren, waardoor zij verplicht is gesteld de
gronden in 2019 te leveren. Daarnaast dient de gemeente de gronden bouwrijp te hebben
opgeleverd, alvorens tot levering te kunnen overgaan.

5.1.7.4 Verloop boekwaarde 2018
De boekwaarde kent per 31-12-2018 een saldo van € 0,55 miljoen.

5.1.7.5 Financieel resultaat geactualiseerde grondexploitatie
Voor de verkoop van het kavel zijn onderzoekwerkzaamheden in de bodem uitgevoerd. Bij
daadwerkelijke verkoop zal sprake zijn van een positief resultaat. De geprognosticeerde winst zal ná
juridische levering geëffectueerd worden als versterking van de weerstandscapaciteit.

5.1.7.6 Risico’s
Mogelijke risico’s zijn gelegen in mogelijk uit te voeren asbest- en bodemsaneringswerkzaamheden
en archeologisch onderzoek. Deze risico’s zijn gedeeltelijk afgewenteld op de koper.

Bron Meerjaren Programma Grondontwikkeling 2019-2022