mrt 19

Belangenvereniging Binnenstad Noord: geen ‘shared space’ op de gracht in de binnenstad

Veilig Verkeer Nederland: geen ‘shared space’ op de gracht in de binnenstad
Shared space leidt niet tot verhogen van de verkeersveiligheid op de grachten in de binnenstad van Delft, sterker nog voor zwakkere verkeerdeelnemers zoals kinderen en ouderen zal het tot verslechtering leiden.

Dit blijkt uit onafhankelijk verkeersonderzoek van Veilig Verkeer Nederland (VVN). De gemeente Delft is voorstander van shared space en wil dit ook gaan toepassen buiten het autoluwplusgebied op de Verwersdijk. De Belangenvereniging Binnenstad Noord vreest juist afname van de verkeersveiligheid door het toepassen van shared space op de eenrichtingsverkeergrachten in de binnenstad en heeft VVN daarom om het onderzoek gevraagd.

Het shared space concept Shared space (Nederlands: gedeeld ruimtegebruik) is een verkeersconcept met als uitgangspunt dat als verkeersruimtes zijn ingericht als verblijfsruimten, ze niet in de eerste plaats geïnterpreteerd zullen worden als verkeersruimte en daardoor veiliger zijn. Richtinggevende kenmerken als verkeersborden, verkeerslichten en stoepranden zijn bij shared space zoveel als mogelijk afwezig.

Omdat deze ontbreken wordt iedere verkeersdeelnemer aangesproken op eigen verantwoordelijkheidsgevoel en inzicht. Het vergroten van de “subjectieve” onveiligheid zou tot alerter gedrag van de wegdeelnemers en daardoor tot een grotere “objectieve” verkeersveiligheid moeten leiden. Door middel van sociale interactie tussen de verschillende verkeersdeelnemers en het maken van oogcontact moet worden bepaald wie voorrang heeft en wat het gewenst gedrag is.

Het verkeersonderzoek De Belangenvereniging Binnenstad Noord heeft om het onafhankelijke verkeersonderzoek gevraagd omdat shared space naar haar mening gevaarlijk is op de grachten in de binnenstad van Delft. Shared space is een algemeen verkeerconcept dat nooit ontwikkeld is voor smalle grachten in binnensteden. Op de grachten in Delft geldt eenrichtingverkeer, waardoor er lang niet altijd oogcontact is tussen verkeerdeelnemers, wat hoofdvoorwaarde is voor het veilig kunnen functioneren van shared space.

Het concept shared space heeft duidelijke nadelen. Zwakkere verkeersdeelnemers zoals kinderen, ouderen en gehandicapten ervaren mede door gebrek aan overzicht en duidelijkheid problemen bij het juist inschatten van complexe en drukke situaties. Inwoners van gebieden waar gedeelde ruimtes zijn aangelegd klagen mede door de afwezigheid van trottoirs erover dat ze zich daar onveilig voelen. De gemeente Delft onderkent deze nadelen.

Conclusies en aanbevelingen van onderzoek van Veilig Verkeer Nederland Veilig Verkeer Nederland adviseert dat verkeersituaties alleen aangepast moeten worden als de verkeersveiligheid daarom vraagt. Er zijn geen gegevens bekend met betrekking tot (ernstige) incidenten met betrekking tot de huidige situatie. De woonhuizen en andere panden aan de gracht komen rechtstreeks uit op straat. De huidige trottoirs geven bij huisverlaten veiligheid ten opzichte van de auto’s en (brom)fietsen.

Het weghalen van de trottoirs kan leiden tot onveilige situaties, daarom wordt geadviseerd hier shared space niet toe te passen. Het markeren van een aparte fietsstrook in het wegdek kan de positie van de fietser ten opzicht van de auto versterken.

Over de Belangenvereniging Binnenstad Noord De Belangenvereniging Binnenstad Noord is de belangenorganisatie voor het noordelijk deel van de Delftse binnenstad. De vereniging zet zich in voor het behoud en de bevordering van een goed woon-, leef- en werkklimaat in het noordelijk deel van de binnenstad.

Zij heeft bijzondere aandacht voor een goede ruimtelijke structuur, een gezond leefmilieu, goede voorzieningen en het verstevigen van de band tussen de bewoners. De vereniging zet zich in om het beleid van de gemeente te verbeteren. Dit doet zij door deelname aan overleggen en netwerkbijeenkomsten, contact met politieke partijen en het gebruikmaken van haar de formele inspraakmogelijkheden

Hans van Bodegom secretaris

Meer verkeersveiligheid door “shared space”? 16-04-2018