Aanpassen APV met Verbod op het hinderlijk Lachgas gebruik in openbare ruimte

bron NOS op 3,  11 nov 2018  De wazige wereld achter je lachgasballonnetje

Donderdagavond 30 jan 2020 raadsvergadering over de APV. we gaan zien of we de APV zo kunnen veranderen dat hinderlijk lachgasgebruik in de openbare ruimte aangepakt kan worden door de Politie. Burgemeester Van Bijsterveldt wil wachten op landelijke regelgeving. Daarmee zet ze Delft weg in de bestuurlijke achterhoede. Dit amendement is in lijn met de Rotterdamse APV.

Amendement: Lachgasverbod Delft

De gemeenteraad van Delft, in vergadering bijeen op 30 januari 2020 ter bespreking van het raadsvoorstel inzake periodieke actualisering Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft

Besluit:

Het Raadsbesluit ‘Actualisering Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft’ als volgt te wijzigen:

Op pagina 1 van het raadsbesluit wordt, boven artikel 1:1 Begripsbepalingen, de volgende tekst toegevoegd:

Inhoudsopgave
“In de inhoudsopgave wordt ingevoegd:

‘Artikel 2:39a verbod gebruik lachgas’”

Op pagina 6 van het raadsbesluit wordt, onder de bepaling betreffende art 2:39, de volgende tekst toegevoegd:

Artikel 2:39a Verbod gebruik Lachgas

“Het volgende artikel wordt ingevoegd:

‘Artikel 2:39a Verbod gebruik Lachgas

Het is verboden op een openbare plaats lachgas te gebruiken indien dit gepaard gaat met gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- of leefklimaat nadelig beïnvloeden of anderszins overlast of hinder veroorzaken.’”

Jan Peter de Wit                        Bram Stoop
Onafhankelijk Delft                 Stadsbelangen Delft

Toelichting

Grote delen van de stad worden regelmatig geconfronteerd met overlast door
personen die op openbare plaatsen Lachgas gebruiken. Sinds 2020 geldt in Delft
daarom een verbod op het gebruik van lachgas indien dit gepaard gaat met overlast.
Dit verbod richt zich tegen hinderlijk Lachgasgebruik in het algemeen in de openbare
ruimte. Hiermee kan worden opgetreden regen excessieve hinder of overlast van
personen die op straat Lachgas gebruiken.