jun 14

Burgemeester Van Bijsterveldt: “wanneer gaat er gehandhaafd worden op illegaal vrachtverkeer”

BLOEMPOTTEN PROTEST aan de gasthuislaan tegen het sluipverkeer afsluiting Sebastiaansbrug

Goedenavond, leden van de commissie Economie, Financiën en Bestuur, inspreektekst Sonja Sint:

Vanwege het feit dat ik de 18e juni niet in het land ben spreek ik vanavond in. Ik ga het niet hebben  over de resultaten van het verkeersonderzoek.
Maar wat dit onderzoek in ieder geval wel duidelijk  aangeeft is het feit dat er per etmaal  zeker 7 zware vrachtwagens de gracht over rijden en 31 middelzware, waarvan een gedeelte misschien lichter is dan de toegestane 3.5 ton,
En daar wil ik het wel over hebben, wat dat is gewoon keiharde data.
38 middelzware tot zware vrachtwagens per etmaal. Langs die smalle gracht.

In 2015 heeft B&W  een verkeersbesluit ondertekend om een geslotenverklaring voor vrachtauto’s boven de 3.5 ton in te stellen.

En waarom ??: aan de ene kant: het smalle wegprofiel.. Fundering onder de waterspiegel. Kans op verzakking. Veel klachten  over schade.
En aan de andere kant: de verkeersveiligheid. Met de extra opmerking dat de Gemeente in principe niet eens  ontheffing wil verlenen omdat de verkeersveiligheid niet gegarandeerd kan worden.

Bijzonder dat de Gemeente stelt dat vrachtwagens de veiligheid beïnvloeden en uw verkeersveiligheidsonderzoek   stelt dat vrachtwagens niet gevaarlijk zijn maar de bloembakken en spookfietsers wel., maar dit terzijde.

Maar wat stelt een verkeersbesluit voor als er werkelijk nooit of te nimmer wordt gehandhaafd.

Daarover het volgende: de politie heeft al meerdere malen aangegeven dat zij niet wil  handhaven, want het heeft geen prioriteit en ze hebben geen personeel.
De handhaving heeft daarentegen aangegeven dat  zij niet kan handhaven omdat zij geen bevoegdheden heeft.

Een vraag aan D’66 wethouder Huijsmans : waarom is er nooit handhaving?

Aangezien tot op de dag van vandaag de wethouder niet in staat is gebleken hier  beleid op te maken noch om in te grijpen anders dan met een duur nutteloos onderzoek, schuif ik de vraag graag door naar Burgemeester Marja van Bijsterveldt:

Mevr. Van Bijsterveldt: wanneer gaat er gehandhaafd worden op illegaal vrachtverkeer?
U als verantwoordelijke voor handhaving heeft hier een taak, en tot nu toe is gebleken dat de handhaving volledig te kort schiet
Is er extra inzet gevraagd voor deze periode? Aangezien in 2016 al bekend was dat de Gasthuislaan een sluiproute zou worden.

Op de Gasthuislaan geldt voor de bouwperiode van de brug een maximale snelheid van 15 km,  wekelijks gepubliceerd .  Maar de displays zijn alweer weg, van handhaving geen sprake.

Het bord “alleen bestemmingsverkeer”  is daar ooit handhaving voor?  Waarom niet?
Het verkeersbesluit geeft aan dat er in principe geen ontheffing zal worden verleend. Hoeveel ontheffingen worden er wel verleend?

Mevr. van Bijsterveldt : Wat gaat u doen om het sluipvrachtverkeer te weren? Die auto van 9.5 ton die langs mijn huis komt?
In 2016 was reeds bekend dat het verkeer tijdens de bouw enorm zou toenemen, dus ook het vrachtverkeer. Hoe kan het zijn dat, er geen nul meting is gedaan op de gevels?
Draait Delft op voor de schade aan de oude  panden?

Het verkeersbesluit is dus niets meer dan een papieren tijger.
Net zo goed als de bordjes 15 km dat zijn of het bord “bestemmingsverkeer”.
Loze beloften die de bewoners tot op het bot frustreren.
En u als gemeente maakt tot een onbetrouwbare gesprekspartner.

Dinsdag 2 juli staat de Gasthuislaan opnieuw op de agenda.
Ik zou toch echt willen vragen of bovenstaande vragen dan beantwoord worden.
Sonja Sint

jun 10

Kruisstraat 71 historisch en toekomst perspectief MeerjarenProgramma Grondontwikkeling

10 Jaars rozen jubileum Kruisstraat 71 van slecht visieloos beleid van de gemeente Delft

5.1.7 Kruisstraat 71

5.1.7.1 Doelstelling
Invulling geven aan de locatie.

5.1.7.2 Programma
Realiseren van centrumvoorzieningen (detailhandel eventueel aangevuld met wonen).

5.1.7.3 Historisch perspectief en strategie 2019
In de tweede helft van 2006 is de openbare bibliotheek aan de Kruisstraat met de mediatheek en het
kunstcentrum verhuisd naar de nieuwe huisvesting tegenover theater De Veste. Hierdoor is het oude
bibliotheekpand aan de Kruisstraat vrijgekomen. Gezien de staat van het pand is dit in 2009 gesloopt.
De beweegtuin is in het voorjaar 2011 als tijdelijke invulling van het gebied in gebruik genomen. De
beweegtuin is per oktober 2013 opgeheven en ontmanteld. In 2015 heeft de gemeente een
definitieve koopovereenkomst gesloten, die in 2016 is herzien op basis van een nieuw bouwplan. In
2018 heeft de gemeente de aangespannen rechtszaak verloren, waardoor zij verplicht is gesteld de
gronden in 2019 te leveren. Daarnaast dient de gemeente de gronden bouwrijp te hebben
opgeleverd, alvorens tot levering te kunnen overgaan.

5.1.7.4 Verloop boekwaarde 2018
De boekwaarde kent per 31-12-2018 een saldo van € 0,55 miljoen.

5.1.7.5 Financieel resultaat geactualiseerde grondexploitatie
Voor de verkoop van het kavel zijn onderzoekwerkzaamheden in de bodem uitgevoerd. Bij
daadwerkelijke verkoop zal sprake zijn van een positief resultaat. De geprognosticeerde winst zal ná
juridische levering geëffectueerd worden als versterking van de weerstandscapaciteit.

5.1.7.6 Risico’s
Mogelijke risico’s zijn gelegen in mogelijk uit te voeren asbest- en bodemsaneringswerkzaamheden
en archeologisch onderzoek. Deze risico’s zijn gedeeltelijk afgewenteld op de koper.

Bron Meerjaren Programma Grondontwikkeling 2019-2022

jun 09

Avalex Amsterdamse directeur zakkenvuller Vincent van Woerkom eindelijk weg

A.i. directeur Avalex Vincent van Woerkom in maart 2017 ingehuurd.

Nicolet Dukker

Ik lees HIER dat er per 1 september een nieuwe Secretaris-directeur mw. Nicolet Dukker is benoemd bij Avalex. Dit is de zoveelste directeur op dit stuurloze overheidsspookschip. Gegarandeerd dat deze dame van de Rijksschoonmaakorganisatie uit het ambtelijke vriendjes Kartel, de ondergang van Avalex BV gaat bespoedigen.

Haar omstreden voorganger (sinds maart 2017) Vincent van Woerkom is na 2,5 jaar weer weg. En sinds 2012 hadden we al vier directeuren. respectievelijk directeur Jack Kuin, Peter N Lincklaen Arriëns en Peter Floor. Allemaal met gouden beloningen of handdrukken in de pocket.

In Amsterdam moest Vincent van Woerkom opstappen daar hij bij de Stopera een chaos en een verlies van €188 miljoen had veroorzaakt.

Uit de voorlopige Jaarstukken 2018 van Avalex blijkt Van Woerkom in dat jaar €192.395 in zijn zak heeft gestoken. Dat is zelfs iets meer dan de toegelaten €189.000 Wet Normering Topinkomens. Meer dan minister president Mark Rutte zeg maar. Daar is bestuursvoorzitter en is GroenLinks wethouder Brandligt het mee eens.

Voorlopige Avalex Jaarrekening 2018

En ook zie ik dat zijn voorganger Jack Kuin (ziek) in 2018 nog voor €120.403 op de loonlijst staat. Bij dit door de zeven gemeenten gefinancierde “bedrijf” kijken ze niet op een dubbeltje. Gewoon de maximale beloning. Afvalzakken inzamelen is een Top Tech bezigheid nietwaar? Vandaar dat we ook de hoogste Afvalstoffenheffing van Nederland betalen.

Jan Peter de Wit

jun 07

Staatscourant 2015. Verkeersbesluit, Gasthuislaan, instellen van een geslotenverklaring voor vrachtauto’s tussen het Oosteinde en de Kruisstraat

jun 06

Verkeersbureau Graaff Traffic wil 15km/u borden Gasthuislaan weghalen?

Het bord Uitgezonderd bestemmings-verkeer waar slaat dat eigenlijk op? Alleen op voetgangers die daar moeten zijn? Of op bestemmingsverkeer dat harder dan 15 km/uur mag en niet op spelende kinderen hoeft te letten? Of op verbod vrachtwagen? Of op éénrichtingsverkeer? Vaag dit.

De gemeente Delft is het niet eens met de aanpak en conclusies van verkeerstechnisch bureau Graaff Traffic. Het is nu week 23.

jun 05

Resultaten van Digitaal Internet Panel (DIP) Vuurwerkvrije zones Delft 2018

Uit de enquête onder 1222 Delftse respondenten kwam dat 56% van de inwoners een vuurwerkverbod wil, en 19% maakt het niets uit en maar 9% is daar niet blij mee.    (met dank aan D66 commissielid Melani Oderwald)

Open antwoorden Rapportage Vuurwerkvrije zones 2018 Overlast van vuurwerk

jun 05

Persbericht gemeente Delft: Ontwikkeling van De Staal belangrijk voor wijkversterking Vrijenban

Vlnr Dyon Aldenhove (Novaform), wethouder Karin Schrederhof, Edwin Kolkhuis Tanke (Novaform), Guus Theuws (Novaform), Mark de Vos (Novaform)

Ontwikkeling van De Staal belangrijk voor wijkversterking Vrijenban

Hoogwaardig plan en iconisch gebouw zorgen voor nieuwe herkenbare stadsentree van Delft

Woensdag 5 juni hebben wethouder Karin Schrederhof en Edwin Kolkhuis Tanke, algemeen directeur van Novaform Vastgoedontwikkelaars tijdens de PROVADA de anterieure overeenkomst voor de herontwikkeling van De Staal ondertekend. Hierin staan de afspraken die zij hebben gemaakt over de realisatie van het project waarin zowel woningen als commerciële ruimte worden gerealiseerd.

Het plan voorziet in een gewijzigde situering van de bestaande Staalweg. In plaats van de huidige ligging om de locatie heen, wordt in het plan de ‘nieuwe Staalweg’ door het plangebied heen recht aangesloten op de Van Lodensteynstraat. Door deze keuze krijgt de woonwijk Vrijenban een logischer aansluiting op de Oostpoortweg en sluit de nieuwbouw goed aan op de bestaande woonwijk.

Het plan wordt door Novaform nader uitgewerkt. Er komen tussen de 275 en 330 woningen. Dit zijn verschillende type woningen: appartementen, eengezinswoningen, herenhuizen en praktijkwoningen, met een combinatie van wonen en werken, zowel in de koop- als huursector. Daarnaast wordt nog minimaal 6000 en maximaal 9000 m2 commerciële ruimte gerealiseerd op verschillende plekken in het plan. De verwachting is dat de bouw eind 2021 – begin 2022 start.

Wethouder Schrederhof: “De ontwikkeling van de Staalweg wordt met het hoogwaardige plan en iconische gebouw als baken aan de snelweg een nieuwe herkenbare stadsentree. Het project draagt bij aan de woningopgave van Delft, maar vooral ook aan de wijkversterking van Vrijenban door de gedifferentieerde woningen en de combinatie met een commercieel programma dat zorgt voor extra banen.”

Combinatie van iconische woontoren en traditionele woongebouwen

Het stedenbouwkundig ontwerp van De Staal valt uiteen in twee delen: een hoge, groene wal met daarop een iconische woontoren langs de A13 en rond de nieuwe Staalweg meer traditionele bakstenen woongebouwen in aansluiting op de bestaande woonwijk. Architectonisch zijn in de bakstenen gevels van deze woonblokken contouren van grachtenpanden aangebracht die verwijzen naar de historie van Delft.

Novaform start nu met de voorbereidingen van de planologische procedure. Het streven is de bewoners voor het eind van het jaar te informeren over de plannen en het bestemmingsplan.

jun 05

Nieuwsbrief griffie week 23 – juni 2019

Klik hier voor de Nieuwsbrief griffie week 23 – juni 2019 in een pdf bestand met werkende links

Lijst van uitnodigingen voor de expositie Delft Zinkt Niet (13-6), Symposium Energietransitie Delft, de activiteitenkalender Stichting Move en de vooraankondiging van 50 jaar Vrijzinnig Hervormden Delft.

Met vriendelijke groet,  Rens Elst , Communicatieadviseur griffie

Uitnodigingen Delft Zinkt Niet 13-6 Symposium Energietransitie Delft 19-6 Activiteitenkalender Move Save The Date HV Delft

 

 

jun 04

Vragen over extra ‘onbelaste bijdrage” van € 100.00 aan studenten roeivereniging LAGA

Stip wethouder Bas Vollebregt, SP gedeputeerde Rik Janssen en twee bestuursleden stichting roeifaciliteiten LAGA ondertekenen samenwerkingsovereenkomst op 11 april 2019.

 

SP gedeputeerde Rik Janssen betaalt grif €610.000 aan studenten roeivereniging LAGA voor de nieuwbouw van hun clubhuis. LAGA zat onoverzichtelijk in de bocht in het vaarwater van de beroepsvaart. Dat is €295.000 voor de steigers in het water, een terugbetaling onbelast (vrij van btw) van €215.000 voor  planvoorbereidingskosten en nog eens €100.000 onbelast ter bevordering van de veiligheid op de vaarweg.

Stip wethouder Bas Vollebregt draagt nog onbelast vrij van btw €100.000 bij voor optimale inpassing in de omgeving? Zie Samenwerkingsovereenkomst.

Dat is nog bovenop de €200.000 verlies op de grondaankoop Nieuwe Haven door de gemeente Delft. De hamvraag is: heeft LAGA wel recht op deze “giften” van de gemeente. Als raadslid, kan ik totaal niet beoordelen hoeveel vermogen LAGA en haar aanverwante stichtingen heeft.

Ik vind dat er eerst openheid moet komen in de financiële situatie van LAGA. Nu lijkt het op een fors douceurtje aan de studentenachterban van Stip. ik herinner me de Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) leningen aan de twee gebouwen van de Turkse en de Marokkaanse verenigingen. Die hadden een lage rente maar moesten wel terugbetalen. De €300.000 aan LAGA noemen ze steeds bijdrage oftewel subsidie. Maar je kan ook alleen subsidie krijgen als je op een andere manier niet aan geld kan komen. Dat is nergens duidelijk gemaakt.

Kan LAGA als onder-vereniging van het DSC geen lening krijgen? Vast wel. Maar het gewiekste DSC heeft juist allemaal onder-verenigingen opgericht om buiten spel te blijven bij het faillissement of fors verlies van een onder-vereniging.

In het oude nieuwbouwplan uit 2008 was er wel financiële openheid. Toe was er geen enkele bijdrage van de gemeente.

Financiering nieuwbouwplannen Nieuwelaan LAGA uit 2008. Dit is dus niet door gegaan.

 

Goed wat zijn de vragen:

1 LAGA is een ondervereniging van het DSC en één van hun belangrijkste visitekaartjes. Kan ik de statuten of reglementen van de DSC krijgen waarin de rechten en plichten van onder-verenigingen staan?

2 Vindt u ook dat DSC financieel eerder zou moeten bijdragen aan LAGA dan de burgers van Delft? Hoeveel bedraagt de bijdrage van DSC?

3 Kan ik de laatste twee winst- en verlies rekeningen en/of balansen en eigen vermogen van het DSC ontvangen?

4 Kan ik de laatste twee winst- en verlies rekeningen en/ of balansen en eigen vermogen van LAGA en daaraan gelieerde rechtsvormen ontvangen?

5 Wie wordt eigenaar van de nieuwbouw?

6 Is de totale concept normbegroting van de Nieuwbouw sluitend?

7 De €100.000 wordt besteed aan de optimaal mogelijke inpassing in het gebied Schieoevers? Wat verstaat u hieronder?

8 Blijft het pand van de oude locatie in eigendom van een aan Laga gelieerde entiteit? Zo ja, waarom?

9 Wat is de waarde van het pand aan de Nieuwelaan 53? Is er een taxatierapport?

10 Als het pand (aan een niet aan Laga gelieerde entiteit) wordt verkocht, hoe wordt het vermogen/de verkoopwinst aangewend voor de financiering van de nieuwbouw?

11 Welke bestemming voor de Nieuwelaan 53 heeft de gemeente dan wel Laga nu al op het oog? Aan welke scenario’s is al gesproken binnen gemeente (horeca, fitness, evenementen)?

12 Heeft de gemeente al contact gezocht met de belangenvereniging Zuidpoort en omwonenden over de toekomstige bestemming? Zo nee, waarom niet?

13 Bent u het met me eens dat de nieuwe beoogde bestemming positieve of negatieve invloed heeft op de verkoopprijs? Zal LAGA niet gaan voor de hoogst biedende?

14 Loopt Delft niet weer een “Vermeer” risico effect zoals bij uw Stip voorganger bij de beveiliging Prinsenhof voor het Straatje, daar er niets in de SOK staat over mogelijk financieel nadeel?

15 Zijn er Corporate financiers zoals bij de Nieuwbouw aan de Nieuwelaan 53? Voor welk bedrag?

16 Heeft LAGA een aanvraag van commerciële financiering bij een reguliere bank gedaan? En wat was het resultaat?

17 Hoeveel ledengroei verwacht Laga op de nieuwe locatie nu ze op dit moment al een ledenstop (?) hebben?

18 Waarom biedt de gemeente geen lening aan? Aan Laga (met de nieuwbouw of andere activa (van de groep) gedeeltelijk als onderpand). Denk ook aan borgstellingen van de andere Laga-entiteiten.

19 Kunt u de concept normbegroting openbaar maken omdat het toch geen officiële status heeft en een hoop vragen zal wegnemen? Er gaat immers een aanzienlijk deel publiek geld in zitten en het publiek heeft daarom recht om te weten waar hun belastingcenten aan besteed worden?

Jan Peter de Wit

jun 02

Omleidingsborden Sebastiaansbrug zijn een zooitje

Dit bord staat nergens op de Irene Boulevard vanuit het Westland.

Zaterdag viel me op dat er heel veel buitenlandse kentekens de sluiproute dwars door de binnenstad via de Gasthuislaan volgden.

De bebording is ook totaal niet op orde voor onbekende bezoekers. Die volgen gewoon hun navigatiesysteem om hun weg naar de A13 te vervolgen.

Het is een zooitje. Geen wonder dat het zo druk is op de Gasthuislaan. Ook van middel en zwaar vrachtverkeer.

Duitse tank op de Gasthuislaan. Zeer veel toeristen die totaal de weg kwijt zijn.

Volgens de gemeente Delft is dit helemaal een gevaarlijke bloembak. De bomen waren ook zo gevaarlijk dat ze een koppie kleiner zijn gemaakt.